اين نرم‌افزار، برنامه‌اى است که برنامه اوليه را از روى کارت‌ها يا رکوردهاى موجود مى‌خواند و بر اساس آن نمودار گردش کار برنامه را تهيه و روى دستگاه چاپ ترسيم مى‌کند. از آنجا که بيشتر دستگاه‌هاى چاپ مراکز خدمات کامپيوترى از نوع دستگاه‌هاى چاپ زنجيرى و مخصوص چاپ حروف، اعداد و علائم است بنابراين، نمى‌تواند خطوط را به سادگى رسم کند. در نتيجه شکل‌هاى موردنياز در نمودار، با چاپ علادم خاص مانند ستاره، نقطه، خط‌ فاصله و غيره ترسيم مى‌شود. با وجود اين، نمودارهاى ترسيم شده به سهولت قابل مطالعه است. البته با استفاده از دستگاه‌هاى چاپ ترسيمى يا ليزرى مى‌توان نمودارهاى دقيق‌ترى چاپ کرد. اشکال عمده نمودارهاى ترسيم شده توسط نرم‌افزارهاى مزبور تفصيلى بودن آن است زيرا هر دستورالعمل را در شکلى مستقل نشان مى‌دهد و دستورالعمل‌ها را ادغام نمى‌کند. نمودار نمونه نمودگر ترسيم شده توسط نرم‌افزار ويژه کامپيوترى يک صفحه نمونه از نمودگرهاى تهيه شده توسط اين نوع نرم‌افزارها را نشان مى‌دهد. بيشتر نرم‌افزارهاى آماده براى ترسيم نمودار گردش کار برنامه‌ها براى ترسيم نمودگرهاى برنامه‌هاى کوبول (برنامه‌هاى کامپيوترى که به زبان کوبول نوشته مى‌شوند) طراحى شده است. براى ترسيم نمودگر برنامه‌هاى فورترن، پى ال وان، اسمبلر يا بيسيک نيز برنامه‌هائى وجود دارد.


نمونه نمودگر ترسيم شده توسط نرم‌افزار ويژه کامپيوترى
نمونه نمودگر ترسيم شده توسط نرم‌افزار ويژه کامپيوترى

اطلاعات، ملاحظات و عناوينى که در نمودگرها چاپ مى‌شود همانى است که در متن برنامه اوليه وجود دارد. چنانچه الگوريتم برنامه پيچيده بوده و اسمى پاراگراف‌ها و فيلدهاى اطلاعاتى نامفهوم باشد. نمودگر ترسيم شده نيز به آسانى قابل استفاده نخواهد بود. اين نمودگرها در صورتى روشن و قابل درک خواهد بود که منطق برنامه با دقت طراحى شده و اسامي، گويا باشد. مزاياى زير را مى‌توان براى استفاده از اينگونه نرم‌افزارها برشمرد:

يکنواختى نمودگرها

اطلاعات و وضعيت‌هاى مشابه، هميشه يکسان ترسيم مى‌شود.

دقت نمودگرها

وضعيت منطقى يا الگوريتم برنامه دقيقاً در نمودگر برنامه منعکس مى‌شود.

عدم نياز به بايگانى نمودگرها

بايگانى نسخه‌هاى متعدد از نمودگرهاى پرحجم لازم نيست. در صورت نياز مى‌توان نمودگر وضع قبلى برنامه را با استفاده از اين نرم‌افزارها تهيه کرد.

اقتصادى بودن

تهيه نمودگرها با استفاده از اين نرم‌افزارها باصرفه‌تر مى‌باشد و به سرعت صورت مى‌گيرد.


اغلب، حسابرسان با سيستم‌هائى مواجه مى‌شوند که پرونده مستندات آنها ناقص است. چنانچه حسابرس قصد مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى اين سيستم‌ها را داشته باشد، مطالعه نمودگر برنامه‌هاى سيستم بسيار مفيد است. حسابرس مى‌تواند با استفاده از نرم‌افزارهاى مناسب، نمودگرهاى لازم را از آخرين ليست اوليه برنامه‌ها تهيه و استفاده کند.