جداول عطف متقابل اسامي، ليست اسامى فيلدها و اطلاعات مورد استفاده در برنامه اوليه و موارد کاربرد آنها است. هر اسمى که در برنامه به‌کار رفته است به ترتيب الفبا چاپ شده و در مقابل آن شماره سطرى از برنامه که در آن اسم مزبور تعريف شده است، نوشته مى‌شود و در ستون‌هاى بعدي، شماره سطرهاى برنامه که اسم مزبور در آن آمده است نوشته مى‌شود. اين جدول را مى‌توان براى اسامى فيلدهاى حافظه موقت اطلاعات و انجام محاسبات در برنامه، يا براى اسمى جملات، بخش‌ها و پاراگراف‌هاى برنامه تهيه کرد. اغلب مترجم‌هاى برنامه‌ها مى‌توانند اين جداول را تهيه کنند و يکى از مواردى است که بايد در دستورالعمل‌هاى اجرائي، مشخص شود. برخى از انواع نرم‌افزارهاى ترسيم نمودگر برنامه، مى‌توانند اينگونه جداول را نيز تهيه کنند. نرم‌افزارهاى مستقلى نيز براى اين‌کار وجود دارد.


جداول عطف متقابل در رسيدگى به منطق برنامه‌ها بسيار مفيد و مورد استفاده است. براى مثال در برنامه محاسبه حقوق، با شناختن اسم فيل مبلغ کل مشمول ماليات مى‌توان با کمک جدول مزبور، مواردى‌که رقمى به آن اضافه شده است را پيدا کرد و مطمئن شد که تمام درآمدهاى مشمول ماليات در آن جمع مى‌شود و مبالغ معاف از ماليات به آن اضافه نمى‌شود. به‌همين روش مى‌توان اقلام سازنده مبلغ خالص قابل پرداخت را شناسائى کرد. اگر در برنامه‌اى حتى براى يک مورد خاص نيز قرار باشد مقدارى به فيلدى اضافه يا از آن کسر شود، شماره سطر دستورالعمل مربوطه در اين جداول نوشته مى‌شود. استفاده از اين جداول براى رسيدگى به امکان وجود تقلب در برنامه‌هاى کامپيوترى بسيار مفيد است. نمودار زير يک نمونه از جدول عطف متقابل اسمى به‌کار رفته در برنامه را نشان مى‌دهد.

نمونه جدول عطف متقابل اسامى

آدرس محل‌هاى کاربرد محل تعريف نام
140230 081000 100050 020140 /021010/ INFO82
260040 140220 100040 020040 /020010/ INFO83
- - - 240030 /20040/ INVENTORY - MASTER - RECORD
- - - - /021040/ INVENTORY - TRANSACTION - RECORD