يکى از مشکلات عمده در تدوين و نگهداشت مستندات سيستم‌هاى کاربردي، زمان زيادى است که بايد براى آن صرف شود. براى تسريع در تهيه و تدوين مستندات مزبور نرم‌افزارهاى ويژه‌اى ايجاد شده است. نرم‌افزارهاى مزبور قسمتى از وظايف برنامه‌نويسان و آناليست‌ها را در امور تهيه نمودگر برنامه‌ها، نگهداشت و تهيه مستندات برنامه‌ها و فايل‌هاى سيستم انجام مى‌دهد. اينگونه نرم‌افزارها را مى‌توان به روش زير طبقه‌بندى کرد: