کنترل‌هاى تعبيه شده در سخت‌افزار به‌صورت ايجاد قطعات و اطلاعات اضافى ويژه کنترل است. قطعات و اطلاعات اضافى مزبور به‌طور معمول شامل افزايش مدارها، و اجزاءِ پردازنده يا کد اضافى است.

علامت اضافى

اين نوع کنترل با افزودن يک يا چند بيت (BIT = Binary Digit) به هر واحد اطلاعات انجام مى‌شود. در برخى موارد، از علائم اضافى مزبور براى تصحيح اتوماتيک اطلاعات اشتباه استفاده مى‌شود. اگر براى کنترل تنها يک بيت به اطلاعات اضافه شود آن را بيت توازن (Parity BIT) مى‌نامند و در صورتى‌که علامت اضافى شامل بيش از يک بيت باشد، معمولاً نام آن کد تصحيح اشتباهات است. علامت اضافى بر پايه مشخصات هر واحد اطلاعات توسط کامپيوتر محاسبه، و به آن افزوده مى‌شود. در هر جابجائى اطلاعات در حافظه‌هاى مختلف کامپيوترى علامت مزبور مجدداً محاسبه و با علامت قبلى مقايسه مى‌شود. تساوى علائم اضافى مى‌تواند دليل صحت اطلاعات جابه‌جا شده باشد اگر علامت اضافى محاسبه شده با علامت منتقل شده يکسان نباشد، دستگاه وارد مرحله تصحيح اشتباه مى‌شود که در صورت عدم موفقيت، به توقف دستگاه خواهد انجاميد.

پردازش دوباره

پردازش دوباره يعنى اينکه هر عمل پردازش مجدداً توسط همان مدار، يا مدار موازي، تکرار، و نتايج دو پردازش با يکديگر مقايسه شود. دستگاه، در صورت عدم تطبيق نتايج پردازش يا پردازش را تکرار مى‌کند يا با ارسال پيام مناسب متوقف مى‌شود. براى مثال، دستگاه محاسبات کامپيوتر با استفاده از مدارهاى موازى هر محاسبه‌اى را هم‌زمان دوبار انجام مى‌دهد يا کارت‌خوان هر کارت دوبار مى‌خواند و فقط در صورت تطبيق، اطلاعات خوانده شده را مى‌پذيرد. در برخى از موارد، مانند منگنه کارت يا ثبت اطلاعات روى نوار يا ديسک مغناطيسي، پردازش دوباره از طريق خواندن اطلاعات ثبت شده و تطبيق آن با اطلاعاتى که بايد ثبت مى‌شد انجام مى‌شود.

بازتاب دستورات

در اين نوع از کنترل سخت‌افزاري، دستگاهى که پيام يا دستورى را از دستگاه ديگر يا واحد پردازش مرکزى دريافت مى‌کند عين دستور يا پيام يا علامتى خاص مبنى بر دريافت دستور مزبور را به دستگاه ارسال کننده بر مى‌گرداند. اگر علامت بازتاب شده صحيح نباشد دستگاه ارسال کننده نسبت به اصلاح يا توقف عمليات اقدام مى‌نمايد.

کنترل اعتبار

کنترل اعتبار اطلاعات بر اساس مقايسه اطلاعات وارده يا ورودى يا جدولى از اطلاعات معتبر يا فيل قبول استوار است. به‌طور مثال، فقط تعداد معينى از ترکيبات مختلف ممکن در دوازده رديف از هر ستون کارت مى‌تواند مفاهيم قابل قبولى را به کامپيوتر منتقل کند. اگر سوراخ‌هاى منگنه شده در هر يک از ستون‌هاى کارت، ترکيب معتبرى نباشد، کنترل‌هاى تعبيه شده در دستگاه کارت‌خوان باعث کشف اشتباه، توقف دستگاه و روشن شدن چراغ علامت مربوط به کنترل اعتبار مى‌شود، کنترل عددى بودن، يا حرفى نبودن، فيلدهاى محاسباتى نيز از اين نوع کنترل است که در واحد پردازش مرکزى انجام مى‌شود.

کنترل دستگاه

در اين نوع کنترل سخت‌افزاري، مدارهاى داخلى دستگاه توسط مدارها يا برنامه‌هاى ويژه‌اى کنترل مى‌شود تا از صحت کار آن اطمينان حاصل شود. اين کنترل مى‌تواند در صورت ايجاد شرايط ويژه توسط خود دستگاه يا با فشار بر دگمه خاصى توسط اپراتور، اجراء شود. در هنگام اجراءِ تعميرات پيشگيرانه مهندسين تعميرات کار مدارهاى تمام دستگاه‌ها را با اجراءِ برنامه‌هاى ويژه و تحت شرايط سنگين کنترل مى‌نمايند.


بايد توجه داشت که درست کار کردن سخت‌افزار به تنهائى نمى‌تواند دليل صحت پردازش‌هاى آن باشد. براى نمونه‌، همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، خرابى کارت‌ها يا نوار مى‌تواند باعث توقف عمليات يا ايجاد اشکال و اشتباه در محاسبات شود. اشکالات نرم‌افزارى که موجب پردازش اشتباه مى‌گردد در قسمت بعد تشريح مى‌شود.