دستگاه خواندن علائم مرکب مغناطيسى (Magnetic Ink Character Reader ـ MICR)

دستگاه خواندن علائم مرکب مغناطيسي، براى خواندن علائمى که با مرکب ويژه ثبت شده است، برگ کاغذ موردنظر را به درون دستگاه مى‌کند و پس از قرار دادن در محل خواندن، نواحى مشخص آن برگ را جستجو و تصويربردارى مى‌نمايد. هر تصوير يا جدولى از علائم موجود در حافظه تطبيق داده مى‌شود و پس از اينکه علامت خوانده شده با يکى از علائم جداول تطبيق کرد ترکيبى از بيت‌هاى معادل آن را براى کامپيوتر ارسال مى‌کند. کنترل‌هاى سخت‌افزارى اين دستگاه‌ها شامل کنترل زمانى و اعتبار است. کنترل زمانى يا کنترل سرعت انتقابل برگ‌ها توسط مکانيزم انتقال برگ‌ها و کنترل اعتبار توسط مدار تطبيق علامت خوانده شده با علائم قابل قبول در جدول مقايسه، انجام مى‌شود. علاوه بر کنترل‌هاى مزبور کنترل طول فيلد اطلاعات و رقم کنترل (Check digit) نيز ممکن است توسط مدارهاى اينگونه دستگاه‌ها انجام شود.

دستگاه سندخوان نورى(Optical character reader = Optical scanner)

دستگاه سندخوان نوري، وجود علامت را با تاباندن امواج نورانى و بررسى طرح نقاط تاريک و روشن آن تشخيص مى‌دهد. معمولاً حدود يک درصد برگ‌ها به‌دليل ناخوانا بودن، يعنى عدم تطبيق علائم روى آن با علائم قابل شناسائى موجود در جداول داده شده به دستگاه پذيرفته نمى‌شود، اشکالات ديگرى نيز به‌علت وجود اشتباه در اطلاعات ايجاد مى‌گردد. معمول‌ترين روش کنترل اشتباه اطلاعات استفاده از رقم کنترل است. ارقام مهم مانند شماره‌حساب يا مبلغ و غيره به‌طور معمول داراى رقم کنترل است که توسط دستگاه کنترل مى‌شود. بررسى مجدد برگى که اطلاعات خوانده شده در آن وجود اشتباهى را نشان مى‌دهد به‌طور خودکار انجام مى‌گيرد و چنانچه پس از تعداد دفعات مشخصى اشتباه رفع نشود برگ مزبور پذيرفته نمى‌شود. برخى از اين دستگاه‌ها مجهز به صفحه تلويزيونى است. اطلاعاتى که به‌درستى و کامل خوانده نشده است روى صفحه تلويزيون مى‌آيد و اپراتور مى‌تواند رقم مورد اشکال را ببيند و اگر بتواند آن‌را شناسائى کند پس از تشخيص رقم غيرقابل شناسائى توسط دستگاه، اپراتور رقم صحيح را تايپ مى‌کند و عمل خواندن کامل مى‌شود.