عيب‌ياب خودکار

دستگاه‌هاى مخابراتى که اخيراً ساخته مى‌شود شامل مدارهاى مختلف و متنوعى براى عيب‌يابى مى‌باشد. از اين نوع مدارها که مى‌تواند در دستگاه‌ها وجود داشته باشد موارد زير قابل ذکر است:

شناسائى پايانه‌ها

به هر پايانه يک کد شناسائى خاص داده شده و هنگام استفاده ترمينال از کامپيوتر، کد مزبور توسط مدارهاى سخت‌افزارى و بدون دخالت انسانى کنترل مى‌شود تا از استفاده پايانه‌هاى غيرمجاز از کامپيوتر جلوگيرى به‌عمل آيد.

خودآزمائى مودم

با فشار بر يک تکمه يا کليد مخصوص مدار ويژه‌اى طرز کار اجزاءِ داخل ترمينال را کنترل مى‌کند و اگر اشکالى وجود داشته باشد مشخص مى‌شود. اين امر براى تفکيک اشکالات، به اشکالات خطوط مخابراتى و خرابى مودم بسيار مفيد است.

گرداندن اطلاعات (back ـ Loop)

اين مدار براى آزمايش تمام مسير گردش اطلاعات تعبيه مى‌شود. دستگاه‌هائى که به اين وسيله مجهز است مى‌تواند با گرداندن اطلاعات آزمايشى در تمام مسير از پايانه تا ورودى کامپيوتر و برعکس دستگاه‌ها و خطوط ارتباطى را آزمايش کند. با کليدهاى مخصوصى مى‌توان هر قسمت را جداگانه نيز آزمايش و عيب‌يابى کرد.