مخابره مجدد

پس از مخابره هر قسمت از اطلاعات، دستگاه ارسال کننده منتظر دريافت علامتى از دستگاه دريافت کننده اطلاعات مى‌شود. اگر بر اساس کنترل فرد (يا زوج) بودن بيت کنترل و روش‌هاى ديگر مورد عمل دستگاه دريافت کننده، اطلاعات ارسالى درست دريافت نشده باشد علامت ارسال قسمت بعدى اطلاعات صادر نمى‌شود بلکه علامتى ارسال مى‌شود که اطلاعات مجدداً مخابره گردد و اين عمل تا دريافت صحيح اطلاعات ادامه مى‌يابد. حداکثر تعداد دفعات مخابره مجدد قبل از توقف دستگاه توسط مدارهاى داخلى يا دستورالعمل‌هاى نرم‌‌افزارى قابل کنترل است. قسمت يا بلوک‌هاى اطلاعات که در هر مخابره ارسال مى‌شود براى هر دستگاه ثابت بوده و به حجم کلى اطلاعاتى که بايد مخابره شود ارتباطى ندارد. اگر حجم اطلاعات بيش از يک بلوک دستگاه باشد به بلوک‌هاى مختلف تقسيم و در دفعات مختلف مخابره مى‌شود.

کدهاى اصلاح اشتباهات

در برخى از دستگاه‌هاى مخابره اطلاعات علاوه بر بيت توازن از يک يا چند روش اضافه کردن بيت‌هاى ديگر براى کنترل و اصلاح خودکار اطلاعات انتقالى استفاده مى‌شود. پس از دريافت هر بلوک يا قسمت از اطلاعات با کنترل بيت‌هاى مزبور نه تنها دستگاه دريافت کننده قادر به تشخيص وجود اشکال در اطلاعات خواهد بود بلکه مى‌تواند از يک تا چندين بيت اشتباه را بدون نياز به ارسال مجدد اطلاعات، اصلاح کند. در صورتى‌که اشتباهات از حد قابل اصلاح تجاوز کند از مخابره دوباره اطلاعات استفاده مى‌شود.

بازتاب اطلاعات

در اين روش کنترل، دستگاه دريافت کننده اطلاعات مخابره شده، اطلاعات دريافتى را عيناً براى ارسال کننده باز مى‌فرستد. ارسال کننده اطلاعات بازتاب شده را کنترل مى‌کند و اگر مطابق اطلاعات ارسال شده باشد دستور استفاه از آن‌را صادر مى‌کند يا اطلاعات بعدى را مى‌فرستد و در صورت عدم مطابقت اقدام لازم را که معمولاً ارسال دوباره اطلاعات است به همان ترتيب انجام مى‌دهد. اين روش مخابره دو رشته‌اى يا مضاعف کامل (Full duplex) ناميده مى‌شود.

رمزى کردن علائم

اين روش براى غيرقابل استفاده کردن علائم مخابره شده براى استفاده کنندگان غيرمجاز است. دستگاه فرستنده علائم را به‌طرزى خاص ارسال مى‌دارد و گيرنده پس از دريافت با انجام عمل معکوس، آن را دوباره مرتب مى‌کند. استفاده از اين روش با افشاء سوءاستفاده‌هائى که از اطلاعات مخابراتى شده است رو به گسترش مى‌باشد.