پردازش دوباره

در بيشتر موارد، اشکالات در خواندن و نوشتن اطلاعات روى نوار ناشى از اختلالات گذرا است که با تکرار همان عمل مى‌تواند رفع شود. براى مثال، برگشت نوار و دوباره خواندن آن مى‌تواند باعث جابه‌جا شدن ذرات غبار يا آلودگى روى نوار گردد به‌طورى که اطلاعات، درست خوانده شود. بيشتر دستگاه‌هاى نوار مغناطيسى مى‌توانند يک يا چند رکورد فيزيکى به عقب برگشته و مجدداً پردازش را تکرار نمايند. دستور برگشت و پردازش مجدد مى‌تواند توسط واحد پردازش مرکزى صادر شود يا اينکه کنترل اطلاعات و پردازش دوباره توسط مدارهاى تعبيه شده در دستگاه نوار مغناطيسى انجام گيرد. در آمار کارکرد (Job accounting) کامپيوتر معمولاً تعداد دفعات خواندن و نوشتن و هم‌چنين دفعات پردازش دوباره گردآورى و گزارش مى‌شود. آمار مزبور بررسى مى‌شود و چنانچه دوباره از حد معقولى تجاوز نمايد، اقدام مقتضى در مورد تعمير دستگاه و تعويض نوار انجام مى‌گيرد.

بيت کنترل

علاده بر بيت توازن که در هر ستون اطلاعات نوار مغناطيسى وجود دارد دستگاه نوار مغناطيسى براى هر بلوک اطلاعات يک ستون ويژه بيت کنترل رديفى (Lateral check) نيز ايجاد مى‌کند. در اين ستون ويژه، براى بيت‌هاى موجود در هر رديف يا شيار يک بيت کنترل به گونه‌اى ايجاد مى‌شود که تعداد بيت‌هاى روشن هر رديف نيز (مشابه تعداد بيت‌هاى روشن هر ستون) فرد باشد. اين کنترل افقى همراه با کنترل ستونى يا عمودى در هر بلوک، اصلاح خودکار اطلاعات خوانده شده را در حالتى که تنها يک بيت اشکال دارد، ممکن مى‌سازد. نقطه تلاقى سطر و ستونى که بيت‌هاى کنترل آن تطبيق نمى‌کند محل بيتى است که دچار اختلال شده است. نمودار زير طرح طرز ثبت اطلاعات و بيت‌هاى کنترل را در يک رکورد نوار مغناطيسى نشان مى‌دهد.


طرز ثبت اطلاعات يک رکورد فيزيکى روى نوار و ستون و رديف کنترل توازن (ثبت اطلاعات به روش EBCDIC و کنترل توازن فرد بودن است)
طرز ثبت اطلاعات يک رکورد فيزيکى روى نوار و ستون و رديف کنترل توازن (ثبت اطلاعات به روش EBCDIC و کنترل توازن فرد بودن است)

کدهاى اصلاح اشتباهات

کدهاى اصلاح اشتباهات مشابه بيت کنترل (يا کنترل فرد بودن بيت‌هاى روشن) در واحدهاى مشخص اطلاعات است. يک نمونه آن، روش هامينگ است که در کنترل‌هاى سخت‌افزارى واحد پردازش مرکزى ذکر شد. اگرچه به‌علت ارزان‌تر بودن حافظه نوارى از حافظه اصلى کامپيوتر، تعبيه اينگونه روش‌ها در نوار بيشتر قابل توجيه است اما در عمل در بيشتر دستگاه‌هاى نوار مغناطيسى نيز از اين روش‌ها استفاده نمى‌شود.دليل اين امر شايد اين باشد که اشکالات عمده‌اى در اثر اختلالات ناشى از نوارها در مراکز خدمات کامپيوترى ايجاد نمى‌شود. بيشتر اشکالات، موضعى بوده و توسط کنترل توازن کشف و با پردازش دوباره رفع مى‌شود. هزينه ثابت ايجاد و کنترل کد اصلاح اشتباهات در متن اطلاعات ثبت شده در هر نوبت نوشتن و خواندن اطلاعات زياد است. بعضى از انواع کدهاى اصلاح اشتباهات، حجم اطلاعات را تا دو برابر افزايش مى‌دهد و خود باعث بروز اشکال و اختلال مى‌شود. کد اصلاح اشتباه توسط دستگاه نوار هنگام ثبت اطلاعات ايجاد و ثبت مى‌شود و در زمان خواندن پس از کنترل صحت اطلاعات خوانده شده، حذف مى‌شود و فقط اطلاعات اصلى به‌صورتى که از کامپيوتر براى ثبت در روى نوار به دستگاه وارد شده بود به حافظه کامپيوتر منتقل مى‌شود.


در مواردى‌که اطلاعات خوانده شده داراى اشتباهاتى ناشى از اشکال نوار يا انتقال اطلاعات باشد کد اصلاح اشتباهات به دستگاه اين امکان را مى‌ندهد که اشتباهات احتمالى را تصحيح کند. بيت کنترل توازن معمولى تنها وجود اشکال در هر ستون را نشان مى‌دهد. در مواردى‌که بيت کنترل سطرى هم به‌کار مى‌رود يعنى اگر براى هر سطر و ستون بيت کنترل وجود داشته باشد، در صورتى‌که اشتباه فقط در يک بيت باشد با اطلاعات موجود مى‌توان آن را کشف و اصلاح نمود. با استفاده از کدهاى اصلاح اشتباهات، که به تعداد بيشترى در داخل بيت‌هاى اصلى اطلاعات وجود دارد، در صورتى‌که بيش از يک مورد اشتباه هم در بيت‌هاى اطلاعات وجود داشته باشد قابل اصلاح خواهد بود. کدهاى اصلاح اشتباهات در داخل متن يا انتهاءِ بيت‌هاى اطلاعات اصلى ثبت مى‌شود. در نوارهائى که با سرعت و فشردگى (Density) زياد کار مى‌کنند براى هر واحد کوچکى از اطلاعات اصلى کد اصلاح اشتباه ثبت مى‌شود. در اينگونه موارد نسبت اطلاعات کد اصلاح اشتباهات در کل اطلاعات ثبت شده زياد است.

مدارهاى ناظر

مدارهاى ناظر مختلفى در دستگاه‌هاى نوار مغناطيسى وجود دارد. در بيشتر دستگاه‌هاى نوار يک مکانيزم براى نوشتن و يک مکانيزم براى خواندن وجود دارد که در جوار يکديگر نصب شده است. يکى از روش‌هاى نظارت يا کنترل در اينگونه دستگاه‌ها اين است که مکانيزم خواندن بعد از مکانيزم نوشتن قرار مى‌گيرد و هرگونه ثبت روى نوار را مجدداً مى‌خواند و با آنچه بايد نوشته شده باشد تطبيق مى‌کند. در دستگاه‌هاى نوار مدرنى که با استفاده از تکنولوژى پيشرفته ساخته مى‌شود يک مکانيزم کار خواندن و نوشتن را انجام مى‌‌دهد و در نتيجه کنترل مزبور قابل اعمال نيست. در اين نوع دستگاه‌ها با کنترل جريان الکتريکى در مکانيزم مربوطه، درست نوشته شدن اطلاعات کنترل مى‌شود. اجراءِ صحيح ساير وظايف دستگاه‌ها با تعبيه ريز پردازنده‌هاى اختصاصى در داخل دستگاه، نظارت و کنترل مى‌شود.