پردازش دوباره

اشکالاتى که در هنگام خواندن و نوشتن اطلاعات به‌علت اختلالات گذرا مانند ذرات متحرک غبار و غيره ممکن است پيدا شود با تکرار پردازش مى‌تواند رفع گردد. اينگونه اشکالات با کنترل فرد بودن بيت‌هاى روشن در هنگام خواندن اطلاعات معلوم مى‌شود. در ديسک‌هاى مغناطيسى مسأله برگشت مطرح نيست، بلکه اطلاعات شيار در چرخش بعدى خوانده مى‌شود، خواندن دوباره اطلاعات مى‌تواند توسط خود دستگاه چندين مرتبه تکرار شود و اگر در طى اين دفعات دستگاه موفق به خواندن صحيح اطلاعات نشود ممکن است عمل خواندن را با جابجائى (Offset) اندک نقطه شروع، تکرار کند. در مواردى‌که اطلاعات، در موقع نوشته شدن روى ديسک، يا جابجائى اندکى نسبت به موضع معمولى ثبت اطلاعات در روى شيار نوشته شده باشد، استفاده از اين روش خواندن مى‌تواند اشکال را رفع کند.

بيت توازن

بيت توازن در روى ديسک مشابه بيت توازن در حافظه اصلى کامپيوتر است. يعنى براى کنترل اطلاعات هر بايت، يک بيت توازن وجود دارد. بيت کنترل ستونى و رديفى مشابه آنچه که روى نوار ايجاد مى‌شود. از بيت توازن تنها براى حصول اطمينان از ثبت و خواندن صحيح اطلاعات استفاده مى‌شود و در صورت وجود اشکال (حتى در يک بيت) اصلاح خودکار امکان‌پذير نيست مگر اينکه دستگاه ديسک مغناطيسى مجهز به کدهاى اصلاح اشتباهات باشد.

کدهاى اصلاح اشتباهات

درباره اين کدها و طرز استفاده از آنها براى اصلاح اشتباهات در دستگاه‌هاى نوار مغناطيسى توضيح داده شد. برخى از سازندگان کدهاى مزبور را در دستگاه‌هاى ديسک نيز مورد استفاده قرار مى‌دهند. به اين ترتيب که هنگام نوشتن اطلاعات، دستگاه، کدهاى لازم را ايجاد و همراه با اطلاعات اصلى روى ديسک ثبت، و هنگام خواندن براى کنترل و اصلاح اشتباهات احتمالى از آن استفاده مى‌کند. تنها اطلاعات اصلى و بدون کد به کامپيوتر ارسال مى‌شود. استفاده از کدهاى مزبور براى اصلاح اشتباهات مى‌تواند بسيار مفيد باشد، به‌طور مثال يکى از انواع اين کدها که توسط يکى از سازندگان در دستگاه‌هاى ديسک به‌کار گرفته شده است مى‌تواند اشتباهات نوزده بيت متوالى را کشف و اصلاح کند.

کنترل آدرس

هنگام آماده‌سازى (Initialization) ديسک براى استفاده توسط کامپيوتر، در ابتداى هر شيار يا هر بخش (Sector) از شيار شماره ترتيبى شيار يا بخش نوشته مى‌شود. در موقع خواندن و نوشتن اطلاعات روى هر شيار، پس از اينکه مکانيزم مربوطه مقابل شيار قرار گرفت، اولين اقدام آن خواندن شماره شيار يا بخش شيار و تطبيق آن يا آدرسى است که طبق دستورالعمل کامپيوتر، بايد از آن اطلاعات را بخواند يا در آن بنويسد. به اين ترتيب با خواندن آدرس شيار مزبور در ابتداى کار، تنظيم بودن مکانيزم حرکت دادن بازوى خواندن و نوشتن کنترل مى‌شود.