اطلاعات ر حافظه کامپيوتر به‌صورت ترکيبى از واحدهاى اطلاعاتى به نام بيت که دو حالت خاموش و روشن يا صفر و يک را مى‌تواند مشخص سازد، نگهدارى يا جابه‌جا مى‌شود. بر حسب نوع کامپيوتر، تعداد معينى از بيت به‌صورت يک قسمت به نام بايت، براى نگهدارى واحدهاى مشخص اطلاعات، ـ يک عدد يا حرف يا علامت ويژه ـ اختصاص مى‌يابد، تعداد بيت در هر بايت، در کامپيوترهاى نسل دوم شش بود و در کامپيوترهاى نسل سوم هشت تا است. در کامپيوترهائى که در دهه ۱۹۸۰ ميلادى ساخته مى‌شود گاه تعداد مزبور ۱۶ يا ۳۲ است. در برخى از کامپيوترها براى اعداد در پايه در واحد ديگرى به نام کلمه (Woud) نيز معمول است که از ۳۲ بيت تشکيل مى‌شود. هر چه تعداد بيت در هر بايت بيشتر باشد. بايت مزبور امکان نگهدارى اطلاعات متنوع‌ترى را دارد، زيرا تعداد ترکيب‌هاى مختلف ممکن بيت‌ها بيشتر است هر ترکيب خاص از بيت‌هاى خاموش و روشن نماينده يک حرف، عدد يا علامت ويژه است. اگر يک بيت در کامپيوتر به هر علتى تغيير حالت دهد مفهوم ثبت شده در بايت تغيير مى‌کند و ديگر آن اطلاع اوليه نخواهد بود. هنگم جابجائى اطلاعات در حافظه نيز ممکن است اينگونه اختلالات پيش آيد. براى مشخص شدن هرگونه تغيير احتمالى در ترکيب معينى از بيت‌هاى هر بايت، از يک بيت اضافى به نام بيت کنترل (Control BIT) يا بيت توازن استفاده مى‌شود.


در زمان تبديل اطلاعات به فرم دودوئى براى ورود به حافظه، يا هنگام انجام محاسبات و به‌دست آوردن نتايج، براى هر اطلاعاتى که در يک بايت قرار مى‌گيرد تعداد بيت‌هاى يک (يا روشن) جمع شده و چنانچه نتيجه زوج باشد، بيت کنترل نيز يک يا روشن مى‌شود به‌طورى‌که تعداد بيت‌هاى روشن هر بايت، هميشه فرد باشد. اين روش نگهدارى و کنترل اطلاعات در هر بايت را موازنه فرد بودن (Odd parity) اطلاعات حافظه مى‌نامند. (اگر مبناى نگهدارى و کنترل اطلاعات هر بايت حافظه بر اساس زوج بودن بيت‌هاى روشن هر بايت باشد روش مزبور موازنه زوج بودن ـ Even parity اطلاعات حافظه ناميده مى‌شود). هر بار که اطلاعات بايت مورد استفاده قرار مى‌گيرد يا جابه‌جا مى‌شود فرد بودن تعداد بيت‌هاى روشن يا يک کنترل مى‌گردد. زوج بودن تعداد بيت‌هاى روشن نشانه بروز اختلال يا اشکال در اطلاعات بايت مزبور است. نتيجه اين کنترل مى‌تواند کامل نباشد اما احتمال وقوع اشکالى که باعث حذف هم‌زمان دو بيت روشن از مجموع بيت‌هاى يک بايت باشد بسيار کم است. اگر تمام اطلاعات بايت يک‌جا از بين برود باز هم اين اشکال قابل کشف شدن است. (شايد اين نکته يکى از دلايل عموميت يافتن روش موازنه فرد بودن است) نمودار زير ترکيب بيت‌هاى ويژه حرف B و عدد شش در حافظه و وضعيت بيت کنترل آن را نشان مى‌دهد.


طرز ثبت عدد شش و حرف B در حافظه کامپيوتر به روش EBCDIC ـ (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
طرز ثبت عدد شش و حرف B در حافظه کامپيوتر به روش EBCDIC ـ (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

در صورتى‌که کنترل توازن، وجود اشتباه را نشان دهد ادامه پردازش کامپيوترى متوقف مى‌شود و ادامه عمليات موکول به اقدامات اصلاحى است. نظر به اينکه در بيشتر موارد، اشتباهات حاصله موضعى و موقتى است، اقدام اصلاحى لازم، تکرار پردازشى است که منجر به ايجاد اشتباه شده است. چنانچه در پردازش دوباره نيز همان اشتباه تکرار شود بازديد و تعمير قسمتى که باعث بروز اشتباه مى‌شود ضرورى است. در برخى از کامپيوترها تکرار پردازش به‌طور خودکار انجام مى‌شود و در برخى ديگر علامت يا کليد ويژه‌اى فعال مى‌گردد که نرم‌افزار کامپيوتر آن را آزمايش کرده و دستور تکرار را صادر مى‌کند. اگر با تکرار پردازش به دفعات مشخص شده اشکال رفع نشود عمليات متوقف مى‌گردد.


روش‌هاى کنترل ويژه ديگرى نيز وجود دارد که علاوه بر کشف اشتباه مى‌تواند بيتى که باعث، يا دچار اشکال شده است را مشخص و اصلاح کند. از انواع اين روش مى‌توان که هامينگ (Hamming code) را نام برد که در معدودى از کامپيوترها براى کشف و اصلاح اشکالات يک بيت از بايت منتقل شده به‌کار مى‌رود. با روش مزبور نيز اگر اشکال در بيش از يک بيت باشد اشکال کشف مى‌شود اما اصلاح اتوماتيک آن امکان‌پذير نيست.


در تعدادى از انواع کامپيوترهاى قديمى که ويژه مصارف علمى ساخته مى‌شد استفاده از بيت کنترل معمول نبود. در برخى از کامپيوترهاى کوچک نيز اين کنترل به‌صورت لوازم اضافه بر استاندارد عرضه مى‌شود.


بعضى از طراحان و سازندگان را عقيده بر اين است که مدارهاى نيمه هادى جديدى که در ساخت کامپيوترها به‌کار مى‌رود چنان قابل اعتماد است که استفاده از بيت کنترل در آن از لحاظ اقتصادى قابل توجيه نيست.


با اين وجود، سازندگان عمده کامپيوتر نه تنها به‌کار برد بيت کنترل ادامه مى‌دهند بلکه کنترل‌هاى جديدى مانند روش‌هاى کنترل و اصلاح اتوماتيک هامينگ را در مدل‌هاى جديد کامپيوترى به‌کار مى‌برند.