امکان بروز اختلالات موضعى موقتى يا گذرا (Transient) در مدارهاى کامپيوترى به‌دلايل متنوعى همواره وجود دارد. به‌طور مثال تغييرات جريان برق يا زمان قطع و وصل کليدهاى ارتباطى مى‌تواند باعث اختلال و اشکال شود. در اينگونه موارد، تکرار دستورالعمل اجرائى مربوطه مى‌تواند رفع اشکال کند. اين تکرار مى‌تواند توسط نرم‌افزار يا سخت‌افزار انجام شود. در برخى از کامپيوترها مدارهاى سخت‌افزارى ويژه‌اى در صورت بروز اينگونه اختلالات، ترتيب تکرار دستورالعمل را به‌طور خودکار مى‌دهد. به گونه‌اى که استفاده کننده متوجه بروز اشکال و تکرار دستورالعمل نمى‌شود.