کنترل‌هاى سخت‌افزار کامپيوترى مجموع وسايلى است که توسط سازنده در دستگاه‌هاى کامپيوترى تعبيه مى‌شود تا اشکالات و خرابى‌هاى عمليات يا قسمت‌هاى مختلف دستگاه را مشخص و اصلاح کند يا کار دستگاه را تا تعمير آن متوقف نمايد. کوچک‌ترين اشکال در پردازش اطلاعات به‌دليل خرابى سخت‌افزار باعث عدم اعتماد به‌کار دستگاه و در نتيجه غيرقابل بهره‌بردارى شدن دستگاه مى‌شود. به‌دليل تأثير مهم قابليت اعتماد به اتکاء به‌کار دستگاه‌ها در جلب اعتماد مشتريان، ناچيز بودن هزينه توليد و سهولت کنترل کيفيت قطعات کامپيوتري، شرکت‌هاى سازنده براى کسب و حفظ شهرت خوب براى فرآورده‌هاى خود کوشش زيادى مى‌کنند، تقريباً تمام دستگاه‌هاى کامپيوترهاى متوسط و بزرگ و بيشتر دستگاه‌هاى کامپيوترهاى کوچک به‌ويژه توليدات سال‌هاى خير سازندگان مهم و مشهور قابل اعتماد است.کنترل‌هاى سخت‌افزار قسمتى از کنترل‌هاى عمومى مراکز خدمات کامپيوترى است و حسابرس هنگام رسيدگى به کنترهاى عمومى بايد کنترل‌هاى مزبور را بررسى کند. بررسى تفصيلى کنترل‌هاى سخت‌افزار معمولاً در محدوده رسيدگى‌هاى حسابرس قرار نمى‌گيرد و حسابرس مى‌تواند به کنترل‌هاى مزبور اتکاء کند مگر در مواردى‌که علائمى حاکى از ايجاد احتلالاتى در پردازش فعاليت‌هاى مالى به‌دليل اشکالات سخت‌افزارى وجود داشته باشد. حسابرس بايد با کنترل‌هاى سخت‌افزارى آشنا باشد تا بتواند به کنترل‌هاى دستگاه‌ها اتکاء کند يا، بر حسب ضرورت، نقاظ ضعف آن‌را دريابد. هم‌چنين حسابرس بايد با آثار عدم کفايت کنترل‌هاى سخت‌افزارى آشنا باشد تا بتواند برنامه‌ريزى و آزمون‌هاى رعايت مناسب را انجام دهد.