در جريان امور روزانه يک واحد تجارى يا هر نوع مؤسسه اقتصادي، رخداد موارد زير مى‌تواند عادى باشد:


- بازرس يا مديرى صورت ريز خريدهاى منظور شده در رقم کلى خريد را بخواهد.


- يکى از بدهکاران، صورت ريز معاملات و نسخه‌اى از تمام فاکتورهاى فروش مربوط به خود را مطالبه کند.


- مديريت توليد موارد مصرف يک قلم از مواد اوليه را درخواست نمايد.


- يکى از بدهکاران رسيد وجهى را ارائه نمايد که در حساب او منظور نشده است.


- واحد حسابرسى داخلى به مجاز بودن انجام تعدادى از معاملات و صحت اسناد مربوطه رسيدگى کند.


- ريز اقلامى که به‌حساب تعميرات منظور شده است مورد بررسى قرار گيرد.


براى اقلام در هر يک از موارد مزبور لازم است که مجموعه مستندات و آگاهى‌هاى مناسبى در واحد تجارى يا مؤسسه اقتصادى موجود باشد. مجموعه مزبور، زنجيره عطف حسبارسى يا زنجيره عطف مديريت ناميده شده است که در رابطه با سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى مى‌توان آن را زنجيره عطف اطلاعات و پردازش ناميد. زنجيره عطف نه تنها براى حسابرس و مديريت بلکه براى انجام تقريباً تمام امور روزانه ضرورى است و منحصر به حسابرسى يا مديريت نمى‌باشد.


زنجيره عطف اطلاعات و پردازش مجموعه‌اى از مکتوبات و آگاهى‌ها درباره اطلاعات، پردازش و منطق عمليات است که بررسى کننده را قادر مى‌سازد تا پردازش اطلاعات يک فعاليت مالى را از منبع اوليه آن تا صورت‌هاى مالي، و برعکس، رديابى نمايد و منابع اجزاءِ سازنده يک رقم صورت‌هاى مالى را پيدا کند. به عبارت ديگر زنجيره عطف بايد رديابى در هر دو جهت يعنى از اسناد اوليه تا صورت‌هيا مالى يا از صورت‌هاى مالى تا اسناد اوليه را امکان‌پذير سازد.


رديابى پردازش اطلاعات يک فعاليت مالى از منبع يا سند اوليه تا صورت‌هاى مالى شامل بررسى‌هاى زير است:


- اسناد ثبت اوليه اطلاعات،


- ايجاد فعاليت‌هاى پيوسته ديگر،


- افزايش يا کاهش در ثبت يا رکوردهاى کامپيوترى يا تغيير در اطلاعات موجود در آنها.


- تغيير اطلاعات جداول مورد استفاده در پردازش اطلاعات (مانند جدول نرخ فروش).


- اثر بر مانده حساب‌ها يا ساير جمع‌هاى خلاصه عمليات مالي.


رديابى از نتايج پردازش به اطلاعات فعاليت يا فعاليت‌هائى که موجب آن نتايج شده است، شامل بررسى‌هاى زير مى‌باشد:


- از اسناد اوليه به افرادى که آن سند را تنظيم و پاراف يا تأييد کرده‌اند.


- از فعاليت پيوسته ايجاد شده به اطلاعات فعاليتى که موجب ايجاد آن شده است.


- از ثبت يا رکوردهاى افزوده يا کاسته شده يا تغيير اطلاعات آنها به اسناد اطلاعاتى که موجب تغييرات مزبور شده است.


- از مانده حساب يا مجموع به مجموعه اطلاعات فعاليت‌هاى سازنده مانده حساب يا مجموع مزبور.


- از نتيجه پردازش به اقلام اطلاعات ورودي، روش پردازش، عوامل و جداول مورد استفاده.


هر سيستم کاربردى به زنجيره عطف اسناد و پردازش مناسبى نياز دارد. فقدان زنجيره عطف مناسب و کافى موجب اختلال در گردش عمليات و کنترل‌هاى داخلي، و سبب بروز اشکال در انجام رسيدگى‌هاى ضرورى خواهد شد. زنجيره عطف اطلاعات و پردازش مورد توجه حسابرس نيز هست زيرا با استفاده از آن مى‌تواند پردازش صحيح و کامل اطلاعات را از جنبه‌هاى طبقه‌بندي، تلخيص، ثبت در حساب‌هاى صحيح و غيره کنترل کند يا صحت صورت‌هاى مالى را با رسيدگى‌ به اطلاعات اوليه فعاليت‌هاى سازنده اقلام صورت‌هاى مزبور، حسابرسى نمايد. نمودار زير امکانات زنجيره عطف اطلاعات و پردازش را براى رديابى در کاربردهاى کامپيوترى نشان مى‌دهد:


نمودگرهاى زنجيره عطف اطلاعات و پردازش در کاربردهاى کامپيوترى
نمودگرهاى زنجيره عطف اطلاعات و پردازش در کاربردهاى کامپيوترى