اطلاعات در کامپيوتر به سه روش کلى دسته‌اي، پيوسته دسته‌اى و پيوسته بلادرنگ پردازش مى‌شود. در هر يک از روش‌هاى پردازش مزبور، اطلاعات به روش‌هاى خاصى وارد کامپيوتر شده ويرايش مى‌شود.


در پردازش دسته‌اى با خوانده شدن اطلاعات تبديل و آماده شده توسط دستگاه‌هاى ورودي، اطلاعات وارد کامپيوتر شده و قسمت عمده ويرايش‌ها و کنترل اعتبار اطلاعات بعد از اين مرحله انجام مى‌گيرد. در پردازش پيوسته دسته‌اى اطلاعات، برحسب طرح سيستم، ممکن است قسمتى از کنترل‌هاى اطلاعات ورودى بعد از ورود و ذخيره اطلاعات در انباره‌هاى اطلاعات کامپيوترى و در مرحله وارد کردن اطلاعات و قبل از پردازش اصلى انجام شود. اگرچه در هيچ‌يک از موارد مزبور، پذيرفته شدن اطلاعات توسط سيستم دليلى بر صحت کامل اطلاعات ورودى نيست اما انجام پردازش اصلى بر روى اطلاعات نشان مى‌دهد آن ميزان از ضوابط که آزمون آن در برنامه‌هاى سيستم گنجانده شده است رعايت گرديده است.

کنترل‌هاى ورود اطلاعات در پردازش دسته‌اى

در روش پردازش دسته‌اى مى‌تواند کنترل‌هاى متعددى برقرار شود. فرم‌ها و اسناد تنظيم شده قبل از آماده‌سازى دسته‌بندى و جمع‌هاى کنترل براى آن محاسبه مى‌شود. جمع‌هاى کنترل در برگ کنترل دسته نوشته شده و به آن الصاق مى‌گردد. اطلاعات آماده شده براى ورود به کامپيوتر شامل رکوردهاى اطلاعاتى و جمع‌هاى کنترل است. در برخى موارد، قبل از ويرايش، ليست کاملى از اطلاعات و جمع‌هاى کنترل هر دسته، براى کنترل جمع‌ها و مراجعات بعدى تهيه مى‌شود.


در مرحله ويرايش، ليست کامل اطلاعات رکوردهاى اشتباه و استثنائى با ذکر علت عدم پذيرش، و حتى ليست اطلاعات پذيرفته شده نيز، تهيه مى‌شود. جمع‌هاى کنترل توسط سيستم کامپيوترى يا تصدى کنترل تطبيق و مغايرات احتمالى بررسى مى‌گردد. اگر شماره سريال براى اطلاعات ورودى در نظر گرفته شده باشد، قبل يا بعد از ويرايش، اطلاعات ورودى مرتب شده و کامل بودن و عدم تکرار شماره سريال آن کنترل مى‌شود.

کنترل‌هاى ورود اطلاعات در پردازش پيوسته دسته‌اى

در اين روش، کنترل‌هاى مربوط به خوانده شدن دسته‌هاى اطلاعات، مشابه روش پردازش دسته‌اى است. عمده‌ترين مورد اختلاف اين روش با روش مزبور، در رابطه با استفاده از پايانه‌ براى وارد کردن اطلاعات است که امکان ويرايش بلادرنگ اطلاعات ورودى و ابلاغ پيام‌هاى مربوط به اشتباهات را به متصدى وارد کردن اطلاعات فراهم مى‌آورد. به اين ترتيب، مى‌توان اصلاحات ار هم‌زمان با وارد کردن اطلاعات انجام داد. اطلاعات ورودى را مى‌توان در دسته‌هاى مختلف دسته‌بندى و جمع کنترل هر دسته و جمع کل دسته‌هاى اطلاعات ورودى را محاسبه و نگهدارى کرد. قسمت عمده کنترل‌هاى اعتبار اطلاعات رودى در مرحله وارد کردن انجام مى‌شود. کنترل‌هاى پس از وارد شدن اطلاعات و مرحله پردازش، به‌شرح زير است:


- کنترل مرتب بودن اطلاعات.


- کنترل کامل بودن اطلاعات از طريق کنترل شماره سريال‌هاى وارد نشده اطلاعات ورودي.


- کنترل تکرارى نبودن اطلاعات.


نياز به کنترل‌هاى مربوط به دسترسى به پايانه‌ها براى وارد کردن اطلاعات، به پيامدهاى دسترسى‌هاى غيرمجاز بستگى دارد. اگر ويرايش دسته‌هاى اطلاعات ورودى و تطبيق جمع‌هاى کنترل کافى باشد نيازى به ضوابط محکمى براى کنترل دسترى نيست. در مورد اطلاعات مهم و حساس، مانند تغييرات جداول يا اطلاعات فايل اصلي، محدوديت‌هاى مناسبى براى دسترسى به پايانه و اطلاعات بايد برقرار شود.

کنترل‌هاى ورود اطلاعات در پردازش پيوسته بلادرنگ

پردازش پيوسته بلادرنگ اطلاعات ورودى از لحاظ کنترل اطلاعات ورودى از ويژگى خاصى برخوردار است. در اين روش تمام کنترل‌هاى مربوط به اعتبار اطلاعات وروردى به‌جز کنترل ترتيب و کنترل کامل بودن اطلاعات (از قلم نيافتادن) قابل اجراء مى‌باشد. ضوابط استفاده از پايانه‌ها و سيستم مى‌تواند مجاز بودن وارد کردن اطلاعات و استفاده از گزارش‌هاى خروجى را کنترل کند. ضوابط وارد کردن اطلاعات مى‌تواند امکان اشتباه را کاهش دهد و در صورت بروز اشکال به بازسازى اطلاعات و شروع مجدد عمليات کمک کند. محاسبه و تطبيق جمع کنترل قبل از پردازش اطلاعات ورودي، ممکن نيست و تنها پس از پردازش مى‌توان اطلاعات ورودى را بر اساس منطقى دسته‌بندى و جمع هر دسته را محاسبه کرد. براى مثال، دسته‌بندى اطلاعات ورودى برحسب ناحيه يا نوع کالا يا نوع مشترى و غيره.


در پردازش پيوسته بلادرنگ با بازتاب اطلاعات تکميلى براى وارد کننده مى‌توان به کنترل اعتبار اطلاعات توسط متصدى مزبور کمک کرد. براى مثال، در هنگام وارد کردن شماره کارمند، نام و نام خانوادگى و حقوق قبلى او ار روى صفحه تلويزيونى پايانه بيآورد. متصدى مزبور مى‌تواند با مشاهده اطلاعات بازتاب شده، از صحت شماره کارمندى مطمئن شود.


ضوابط استفاده از پايانه‌ها براى وارد کردن اطلاعات مى‌تواند کنترل‌هاى دقيقى بر موارد استفاده از پايانه و سيستم برقرار نمايد. براى مثال، با تفکيک پايانه‌ها و افراد مجاز براى دادن اطلاعات مربوط به ساعات کارکرد و تغييرات حقوق ماهانه مى‌توان از تغيير ميزان حقوق ماهانه کارکنان توسط متصديان کنترل حضور و غياب کارکنان جلوگيرى نمود.


متصديانى را که تجربه کافى براى وارد کردن اطلاعات ندارند، مى‌توان با راهنمائى قدم به قدم در هنگام وارد کردن اطلاعات، راهنمائى کرد تا از سردرگمى و اشتباه آنان جلوگيرى شود. البته متصديان ممکن است پس از مدتى احتياج به اينگونه راهنمائى‌هاى تفصيلى نداشته باشند. براى تسريع عمليات متصديان باسابقه، بايد اين امکان در برنامه وجود داشته باشد که راهنمائى‌هاى ناخواسته را متصدى بتواند حذف کند.


براى بازسازى اطلاعات شروع مجدد عمليات در موارد بروز اشکال يا توقف پايانه يا سيستم، راهنماى عملياتى کاملى بايد نوشته شده باشد. براى نمونه، اگر پس از وارد کردن قسمتى از اطلاعات برق قطع شود متصدى بايد بداند که براى ادامه کار بايد از کجا شروع کند. معمولاً اطلاعات وارد شده روى نوار يا ديسک جانبى ضبط مى‌شود. اين عمل براى تأمين پشتيبان براى فايل اصلى اطلاعات ضرورى است و در ضمن براى دسته‌بندى کردن اطلاعات ورودى به‌کار مى‌رود. براى مثال، متصديان باجه يک بانک، دريافت و پرداخت‌هاى روزانه را مستقيماً وارد کرده و حساب‌هاى مشتريان را به هنگام مى‌رسانند. در پايان هر روز، اطلاعات ورودى توسط هر يک از متصديان تفکيک و پس از ليست‌گيري، براى کنترل موجودى هر باجه مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


در بيشتر کاربردهاى پيوسته بلادرنگ، شناسائى هر يک از اقلام اطلاعات ورودى ضرورت دارد. ساده‌ترين راه براى شناسائى هر يک از رکوردهاى اطلاعاتى اين است که برنامه کامپيوترى دريافت کننده اطلاعات يک شماره سريال انحصارى به آن تخصيص دهد.