تصحيح اطلاعات مى‌تواند به يکى از دو روش زير انجام شود:


- تصحيح قسمتى از اطلاعات که در مرحله ورود اشتباه بوده است. به‌طور مثال اگر در اطلاعات ساعات کارکرد ماهانه کارمند تنها يک عدد اشتباه باشد، فقط عدد مزبور تصحيح مى‌شود و بقيه اطلاعات، همان اطلاعات اوليه باقى مى‌ماند. در صورت استفاده از اين روش، اطلاعات ورودى اشتباه بايد در انباره‌هاى اطلاعات کامپيوترى نگهدارى شود تا بتوان بعداً و با کمک اطلاعات کليدى موجود در اطلاعات اصلاحى به آن دسترسى يافته و اصلاح لازم را انجام داد.


- تجديد تمام اطلاعات مربوط به رکورد اشتباه ـ در اين روش سابقه اطلاعاتى که اشتباه است در انباره‌هاى کامپيوترى نگهدارى نمى‌شود و تنها ليست اطلاعات پذيرفته نشده تهيه مى‌شود. واحد ارسال کننده اطلاعات مجدداً تمام اطلاعات لازم را با تصحيح موارد اشتباه ثبت و ارسال مى‌کند.


در هر دو حالت، تمام اطلاعات جديد بايد حداقل مشمول همان ويرايش اطلاعات ورودى اوليه شود. زيرا هميشه اين امکان وجود دارد که اصلاحيه‌ها اشتباه باشد يا ترکيب اصلاحيه با اطلاعات اوليه موجب اشتباه جديدى گردد. چون تدوين اصلاحيه‌ها براى اشتباهات پيچيده‌تر از ثبت اطلاعات براى بار اول است، بنابراين، امکان وجود اشتباه در اصلاحيه‌ها بيشتر از فرم‌هاى اوليه مى‌باشد و به‌همين دليل، اصلاحات بايد حداقل مطابق با اطلاعات ورودى اوليه ويرايش شود.