به تأخير انداختن پردازش

در مواردى‌که پردازش هم‌زمان تمام اطلاعات ورودى براى سيستم کاربردى ضرورى است، مانند پردازش تمام ساعات کارکرد براى تهيه ليست حقوق و دستمزد، پردازش اصلى تا زمان وصول و انجام تمام اصلاحات ضرورى در اطلاعات ورودى به تأخير انداخته مى‌شود. در اينگونه موارد، ابتدا تمام اطلاعات ورودى ويرايش، و اطلاعات اشتباه مشخص و تفکيک مى‌شود. گزارش اشتباهات براى متصدى مربوطه يا مسؤول انجام اصلاحات ارسال مى‌گردد. پردازش‌هاى بعدى اطلاعات پذيرفته شده تا اصلاح اشتباهات متوقف مى‌شود. پس از دريافت و اعمال اصلاحيه‌هاى لازم، اطلاعات جديد مجدداً ويرايش و در صورت پذيرفته شدن با اطلاعات پذيرفته شده قبلى ادغام مى‌شود. در صورت وجود اشتباه در اصلاحيه‌ها، چرخه تصحيح تکرار مى‌گردد. پس از انجام کامل اصلاحات، مراحل بعدى پردازش ادامه مى‌يابد.

پردازش اصلاحات در دورهٔ بعد

در اين روش، اطلاعات پذيرفته نشده از مجموعه اطلاعات ورودى تفکيک مى‌گردد. بدون به تأخير افتادن عمليات براى انجام اصلاحات، اطلاعات پذيرفته شده پردازش مى‌شود. فهرست يا ليست پردازش نشده براى واحد ارسال کننده اطلاعات فرستاده مى‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد و اصلاحيه‌ها را همراه با اطلاعات دوره بعد براى پردازش ارسال دارد. اين روش براى سيستم‌هاى کاربردى که هم‌زمان بودن به هنگام‌رسانى اطلاعات فايل اصلى آن ضرورى نيست، مانند سيستم موجودى انبار مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته در مقاطع زمانى مشخصى مانند پايان سال مالى يا دوره‌هاى مالى کوتاه‌تر، ممکن است لازم باشد که پردازش نهائى تا اصلاح تمام اشتباهات به تأخير افتد يا اصلاحيه‌ها به‌صورت مستقل و قبل از پردازش اطلاعات مربوط به دوره بعد پردازش شود.