براى اطمينان از صحت عمل تبديل، اطلاعات منگنه شده قبل از ارسال براى پردازش، مميزى يا بازبينى مى‌شود. مميزى يا بازبينى عبارت است از ماشين کردن اطلاعات براى بار دوم و در اين نوبت دستگاه تبديل به‌جاى ثبت اطلاعات ماشين شده، آن را با اطلاعات ثبت شده قبلى تطبيق مى‌کند. دستگاه ابتدا اطلاعات کارت يا رکورد را خوانده و در حافظه خود قرار مى‌دهد. متصدى دستگاه همان اطلاعات را مجدداً ماشين مى‌کند. هر ستون اطلاعات بايد با اطلاعات ماشين شده مطابقت داشته باشد. اگر اطلاعات موجود با اطلاعات موجود با اطلاعات ماشين شده تطبيق نکند چراغ اشتباه (يا علامت ديگري) روى دستگاه، عدم تطبيق را نشان مى‌دهد. اگر متصدى ماشين کردن براى بار دوم اطلاع مزبور را براى آن ستون وارد کند. اطلاعات رکورد روى نوار يا ديسک مغناطيسى اصلاح مى‌شود. در مورد اطلاعات ثبت شده روى کارت، چون ايجاد سوراخ‌هاى جديد در ستون داراى اشتباه موجب حذف سوراخ‌هاى قبلى نمى‌شود، روش معمول اين است که بريدگى ويژه‌اى در بالاى ستون مزبور به‌وجود مى‌آيد و اطلاعات کارت مجدداً به‌طور کامل روى کارت ديگرى منگنه و مميزى شده و در جاى خود قرار داده مى‌شود. کارت‌هاى صحيح و مميزى شده داراى بريدگى ويژه‌اى در انتهاى کارت است که توسط دستگاه‌ها، در صورت تطبيق تمام ستون‌ها، ايجاد مى‌شود.


براى رسيدگى به مميزى شدن کارت‌ها مى‌توان به‌وجود اين بريدگى در کارت‌هاى منگنه شده توجه کرد. مميزى به اندازه منگنه کردن وقت لازم دارد و هزينه تبديل اطلاعات را تقريباً دو برابر مى‌کند. گاه به‌دلايلى از قبيل نياز به سرعت عمل يا کاهش هزينه ممکن است مميزى انجام نشود و ميزان اشتباهات احتمالى عمل تبديل زياد باشد. ميزان متوسط اشتباه متصديان پانچ باتجربه حدود يک اشتباه در ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ضربه به کليد (stroke ـ Key) است اين به آن معنى است که به‌طور متوسط از هر چهل کارت پانچ شده يک کارت اشتباه دارد. (به فرض اينکه در هر کارت ۸۰ ستون منگنه شده و ميزان اشتباه يک در ۳۲۰۰ باشد).


در برخى از موارد براى کاهش هزينه مميزى و افزايش سرعت عمل، تنها ستون‌هاى داراى اطلاعات بااهميت، مميزى مى‌شود يا در مواردى‌که ميزان اشتباه متصدى مربوطه کم باشد به کنترل‌هاى مرحله ويرايش اتکاء مى‌شود و اطلاعات منگنه شده مميزى نمى‌گردد. مطالعه ليست اطلاعات منگنه شده، يا مشاهده اطلاعات روى صفحات تلويزيونى دستگاه‌ها در زمان منگنه، موجب کشف تعداد زيادى از اشتباهات مى‌شود.


در برخى از موارد، مهارت متصديان منگنه (پانچيست‌ها) با استفاده از روش‌هاى سنجش آمارى و تحقيق عمليات (Operation research) بررسى و روش بهينه‌اى براى مميزى و يا عدم مميزى کارها تعيين مى‌شود.