طراحى صحيح و کامل فرم ثبت اطلاعات اثر زيادى در جلوگيرى از اشتباهات احتمالى دارد. براى مثال، به‌منظور ثبت يک شماره شش رقمي، شش مربع کوچک روى فرم براى ثبت هر عدد منظور و ايجاد مى‌شود که هم از ثبت هفت رقم به‌جاى شش رقم جلوگيرى مى‌نمايد و هم اعداد کوچک‌تر از شش رقمى نيز بلافاصله روى فرم ديده مى‌شود. مشخص کردن ستون‌هائى که ثبت اطلاعات در آنها به‌دلايل پردازشى الزامى است، با علامت يا رنگ زمينه‌اى ويژه، مى‌تواند بازبينى فرم‌ها را تسهيل کند.


در مواردى‌که اطلاعات از طريق پايانه‌ها وارد مى‌شود، اشتباهات اطلاعات ورودى را مى‌توان با استفاده از روش‌هاى مختلفى مانند، صفحه کليد اختصاصي، فرم ويژه روى صفحه تلويزيونى پايانه، جداول راهنما و غيره کاهش داد. اطلاعات ورودى مى‌تواند قبل از تبديل به فرم قابل درک براى کامپيوتر بازبينى شود. اين بازبينى ممکن است قسمتى از وظيفه تکميل کننده فرم (متصدى ثبت شمارهٔ شناسائى کالا يا شماره حساب مشتري) يا قسمتى از وظايف متصدى دريافت فرم‌ها در دايره کنترل اطلاعات ورودى را مى‌توان با استفاده از روش‌هاى مختلفى مانند، صفحه کليد اختصاصي، فرم ويژه روى صفحه تلويزيونى پايانه، جداول راهنما و غيره کاهش داد. اطلاعات ورودى مى‌تواند قبل از تبديل به فرم قابل درک براى کامپيوتر بازبينى شود. اين بازبينى ممکن است قسمتى از وظيفه تکميل کننده فرم (متصدى ثبت شماره شناسائى کالا يا شماره حساب مشتري) يا قسمتى از وظايف متصدى دريافت فرم‌ها در دايره کنترل اطلاعات ورودى کامپيوتر باشد، اگر دستگاه تبديل اطلاعات (مثلاً دستگاه پانچ) داراى صفحه‌اى باشد که اطلاعات منگنه‌ شده را روى آن نمايش دهد بازبينى اطلاعات مى‌تواند در زمان تبديل انجام شود.