در روش پردازش دسته‌اى اطلاعات، فرم‌هاى ورودى بايد دسته‌بندى شود. تعداد فرم‌هاى هر دسته و جمع‌هاى کنترل آن متغير است. حداکثر حجم يک دسته اطلاعات، محدود به تعداد فرم‌هاى تکميل شده در يک دوره است و حداقل مزبور با توجه به مشکلات پيدا کردن يک اشتباه در بين اطلاعات ارسالى تعيين مى‌شود. براى نمونه اگر تمام اطلاعات دوره در يک دسته ارسال شده باشد و جمع کنترل آن تطبيق نکند، براى پيدا کردن اشتباه بايد تمام اطلاعات مجدداً کنترل شود. در صورتى‌که اطلاعات در ده دسته باشد وجود يک اشتباه موجب عدم تطبيق جمع‌هاى کنترل يک دسته، يعنى يک دهم کل اطلاعات مزبور مى‌شود. کاهش شديد تعداد ثبت‌هاى هر دسته نيز موجب افزايش تعداد برگ‌هاى کنترل دسته و جمع‌هاى کنترل مى‌شود. تعداد مناسب اسناد موجود در يک دسته به عوامل و شرايط موجود سيستم بستگى دارد و به‌طور معمول حدود ۵۰ تا ۲۰۰ سند (ثبت) در يک دسته قرار مى‌گيرد. پس از تبديل اطلاعات و تأييد صحت تبديل، معمولاً اسناد اوليه بايگانى مى‌شود. با مهر کردن يا بريدن يا سوراخ کردن قسمتى از اسناد و فرم‌هاى دسته، از ارسال مجدد آن براى پردازش جلوگيرى مى‌شود.