در مرحله تبديل اطلاعات، معمولاً اطلاعات ثبت شده در فرم‌هاى اوليه توسط متصديان دستگا‌ه‌هاى تبديل با استفاده از يک صفحه کليد، مشابه صفحه کليد ماشين‌هاى تحرير، ماشين مى‌شود. اطلاعات ماشين شده در دستگاه‌هاى مختلف، به اشکال مختلف قابل استفاده براى دستگاه‌هاى ورودى کامپيوترها، ضبط يا ثبت مى‌شود.


ساده‌ترين و قديمى‌ترين نوع دستگاه تبديل، دستگاه پانچ يا منگنه اطلاعات است که توسط آن اطلاعات، پس از ماشين شدن، روى کارت‌هاى مقوائى به‌صورت ترکيبى از سوراخ‌هاى گرد يا مستطيل شکل ثبت مى‌شود. در برخى از دستگاه‌هاى پانچ به‌جاى کارت مقوائى از ديسکت يا نوار مغناطيسى استفاده مى‌شود و اطلاعات روى آن به فرم ترکيبى از نقاط مغناطيسى ثبت مى‌گردد. در سيستم‌هاى کليد به ديسک، دستگاه‌هاى پانچ به يک سيستم اختصاصى کامپيسوترى متصل است و تمام اطلاعات ماشين شده از طريق سيستم مرکزى روى يک ديسک بزرگ ثبت مى‌شود. البته مشخصات شناسائى کار، دستگاه پانچ و متصدى نيز همراه اطلاعات ماشى شده وجود دارد. علاوه بر مزاياى سيستم‌هاى کليد به ديسک از لحاظ کنترل اعتبار اطلاعات (مذکور در جدول زير ) در اين سيستم‌ها يک کار مى‌تواند بين تمام يا قسمتى از متثصديان تقسيم گردد به گونه‌اى که کار منگنه آن هم‌زمان انجام شود. پس از پايان کار پانچ توسط تمام متصديان، اطلاعات آماده شده يک‌جا و با ذکر مشخصات شناسائى کار از روى ديسک مرکزى به روى نوار مستقلى منتقل مى‌گردد. در مواردى‌که از پايانه‌هاى پيوسته براى تبديل و وارد کردن اطلاعات کاربردهاى از نوع پردازش دسته‌اى اطلاعات استفاده مى‌شود نيز اطلاعات ورودى با برچسب شناسائى مربوطه به‌روى ديسک منتقل و نگاهدارى مى‌شود و هنگام پردازش در اختيار سيستم کاربردى قرار مى‌گيرد. در بيشتر انواع دستگاه‌هاى تبديل، اطلاعات ماشين شده قبل از ثبت، روى صفحه تلويزيونى دستگاه، به‌منظور مشاهده متصدى مربوطه، نمايش داده مى‌شود و اشتباهات ناشى از فشار دگمه اشتباه ممکن است بلافاصه تصحيح شود. در بيشتر موراد، اشتباهات ماشين کردن ناشى از ناخوانا بودن يا عدم دقت در نوشتن اعداد و ساير اطلاعات است. براى تسهيل کار ماشين کردن، متصديان مربوطه از برنامه‌هاى ويژه دستگاه که فرم پانچ اطلاعات را کنترل مى‌کند استفاده مى‌کنند. در اين برنامه‌ها طول و نوع هر يک از ستون‌ها (فيلدها) از قبل براى دستگاه معين شده است.


امکانات ويرايش و کنترل اعتبار در دستگاه‌هاى تبديل اطلاعات طبق جدول (امکانات ويرايش و کنترل اعتبار در دستگاه‌هاى تبديل اطلاعات) است.

جدول امکانات ويرايش و کنترل اعتبار در دستگا‌ه‌هاى تبديل اطلاعات

نوع دستگاه تبديل نوع انباره اطلاعات امکانات ويرايش و کنترل اعتبار اطلاعات
دستگاه منگنه کارت کارت مقوائى ـ کنترل نوع اطلاعات (حرفى يا عددى بودن)
ـ محاسبه و تطبيق رقم کنترل (در برخى مدل‌ها)
ـ ساير امکانات سيستم‌هاى تبديل (در مدل‌هاى جديد)
دستگاه منگنه ديسکت يا نوار مغناطيسى ديسکت يا نوار مغناطيسى ـ کنترل نوع اطلاعات (حرفى يا عددى بودن)
ـ محاسبه و تطبيق رقم کنترل
ـ محاسبه و تطبيق جمع کنترل ستون‌هاى ثابت
سيستم‌هاى ثبت روى ديسک يا کليد به ديسک ديسک و نوار تمام امکانات فوق به‌اضافه:
ـ کنترل کد نوع فعاليت
ـ کنترل اعتبار از لحاظ، محدوده، علامت و ترکيب
ـ کنترل حدود رقم
پايانه‌هاى پيوسته ديسک يا نوار ـ تمام امکانات فوق باضافه امکان استفاده از فايل‌هاى اصلى و جداول کامپيوتر براى انجام کنترل کامل


گردش کار معمولاً به اين ترتيب است که دسته‌هاى فرم‌هاى تکميل شده اطلاعات از طريق دايره کنترل اطلاعات ورودى خروجى به دايره منگنه يا تبديل و ضبط اطلاعات ارسال مى‌شود. مسئول دايره منگنه‌زنى وصول دسته‌هاى اطلاعات را در دفترى ثبت و بر حسب اولويت و نوبت، دسته‌ها ار بين متصديان دستگاه‌ها تقسيم مى‌کند. پس از پايان کار منگنه‌زنى و مميزي، اسناد ورودى همراه با دسته کارت‌هاى منگنه شده يا نوار و ديسکت اطلاعات ثبت شده براى پردازش‌هاى بعدى به دايره کنترل اطلاعات عودت داده مى‌شود. در برخى از موارد ممکن است اطلاعاتى که در فرم کامپيوترى ثبت شده است و نياز به تبديل ندارد مستقيماً از دايره کنترل به دايرنه عمليات تحويل شود.