راهنمایی برای معیارهای استعداد یابی ورزشی

معیارهای استعدادیابی شامل آزمونها, استانداردها و الگوهای مطلوبی هستند که یک رشته ورزشی دارا می باشد, به خصوص در فعالیتهای استقامتی یا فعالیتهایی که حجم بالایی از کار سخت را می طلبند

معیارهای استعدادیابی شامل آزمونها، استانداردها و الگوهای مطلوبی هستند که یک رشته ورزشی دارا می باشد، به خصوص در فعالیتهای استقامتی یا فعالیتهایی که حجم بالایی از کار سخت را می طلبند.

اساس انتخاب نهایی یک قهرمان ظرفیت کاری و توانایی بدنی برگشت به حالت اولیه او درفواصل بین تمرینات و مسابقات می باشد. دراگان (۱۹۷۸) معیارهای ذیل را برای آزمون های استعداد یابی در نظر گرفته است که عبارتنداز:

● دوهای سرعت

▪ کاهش زمان عکس العمل و افزایش توانایی تکرار فعالیتعای عکس العملی

▪ قابلیت تحریک پذیری عصبی – عضلانی

▪ هماهنگی و ظرفیت بالای آرامش عضلانی

▪ توانایی غلبه بر فشارهای وارده

▪ نسبت لگن به قد و پاهای بلند

● دوهای نیمه استقامت

▪ توان بی هوازی و حداکثر اکسیژن گیری در هر کیلو گرم از وزن بدن

▪ تحمل غلظت بالای اسید لاکتیک و کمبود اکسیژن

▪ توانایی غلبه بر فشارهای وارده

▪ ظرفیت تمرکز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

● دوهای استقامتی و پیاده روی

▪ قابلیت مصرف اکسیژن بالا در هر کیلو گرم از وزن بدن

▪ حجم ضربه ای بالا

▪ مقاومت زیاد در برابر خستگی و داشتن انگیزه و استقامت

● پرش ها

▪ عکس العمل و قدرت انفجاری

▪ قد و پاهای بلند

▪ توان بی هوازی بالا

▪ توانایی غلبه بر فشارهای وارده

▪ ظرفیت تمرکز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

● پرتابها

▪ قد بلند و قامت عضلانی

▪ توان بی هوازی بالا

▪ عریض بودن شانه ها

▪ عکس العمل سریع

▪ ظرفیت تمرکز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

● بسکتبال

▪ قد بلند و دستهای کشیده

▪ توان بی هوازی بالا

▪ ظرفیت هوازی بالا

▪ هماهنگی

▪ مقاومت علیه خستگی و فشار

▪ هوش تاکتیکی و روحیه دسته جمعی داشتن

● بوکس

▪ ظرفیت تمرکز بالا

▪ شجاعت

▪ عکس العمل

▪ هماهنگی و هوش تاکتیکی

▪ ظرفیت هوازی بالا

▪ توان بی هوازی بالا

● دوچرخه سواری

▪ ظرفیت بی هوازی بالا

▪ حجم ضربه ای و ظرفیت اکسیژن گیری بالا

▪ توانایی غلبه برفشارهای وارده

▪ استفامت

● شیرجه

▪ تعادل دهلیزی ( در گوش میانی)

▪ شجاعت

▪ هماهنگی

▪ ظرفیت تمرکز بالا

▪ توانایی غلبه براسترس

● بدنسازی

▪ هماهنگی و روحیه زیبا پرستی

▪ تعادل دهلیزی ( گوش میانی)

▪ توسعه هماهنگی عصبی – عضلانی

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی

● شمشیربازی

▪ عکس العمل سریع

▪ هماهنگی

▪ هوش تاکتیکی

▪ غلبه برخستگی و استرس

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

● ژیمناستیک

▪ هماهنگی، انعطاف پذیری، توان

▪ تعادل دهلیزی ( گوش میانی)

▪ استقامت

▪ ظرفیت غلبه بر فشارهای وارده و تعادل روحی

▪ توان بی هوازی بالا

▪ قد کوتاه تا متوسط

● هاکی

▪ قد بلند، دستهای کشیده و عریض بودن شانه ها

▪ هوش تاکتیکی، شجاعت، روحیه تعاون

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ قوی و تنومند

● جودو

▪ هماهنگی

▪ عکس العمل سریع

▪ هوش تاکتیکی

▪ عریض بودن شانه ها

● قایقرانی ( کایاک و کانو)

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ هماهنگی، تمرکز بالا

▪ قد بلند، دست و پاهای کشیده و عریض بودن شانه ها

▪ مقاومت برعلیه خستگی و استرس

● تیراندازی

▪ هماهنگی حرکتی - بینایی

▪ عکس العمل سریع

▪ تمرکز بالا، مقاومت در برابر خستگی

▪ تعادل روانی

● فوتبال

▪ هماهنگی، روحیه فعالیت دسته جمعی

▪ مقاومت علیه خستگی و فشار

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ هوش تاکتیکی

● شنا

▪ جرم حجمی پایین بدن

▪ دستهای کشیده و کف پاهای پهن، عریض بودن شانه ها

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

● والیبال

▪ قد بلند، دستهای کشیده و عریض بودن شانه ها

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ مقاومت علیه خستگی و استرس

▪ هوش تاکتیکی و روحیه دسته جمعی

● واترپلو

▪ قد بلند، عریض بودن شانه ها

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ هوش تاکتیکی و روحیه دسته جمعی

▪ مقاومت علیه خستگی و فشار

● وزنه برداری

▪ توان بالا

▪ عریض بودن شانه ها

▪ هماهنگی

▪ مقاومت برعلیه خستگی و فشار

● کشتی

▪ هماهنگی و عکس العمل بالا

▪ ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

▪ هوش تاکتیکی

▪ عریض بودن شانه ها، دستهای کشیده

http://www.sportmaneger.com