چهار قدم بالاتر از آمونیو

چهار قدم بالاتر از میدان آمونیو در مرکز شهر آتن، نزدیك غروب، در كوچه ای قشنگ و آرام آن وسط روی صندلی ها سه،چهار نفری نشسته اند. میانگین سن شان 50 به بالا است.