پایان المپیک ۲۰۰۴ آتن و آغاز ماراتن توجیه (۲)

دبیر انجمن خبرنگاران ، عکاسان و نویسندگان ورزشی معتقد است که در درک کلی از مفهوم المپیک ، اشتباهی در جامعه ما رخ داده است که عمومیت دارد.