پایان المپیک ۲۰۰۴ آتن و آغاز ماراتن توجیه (۱)

با پایان یافتن بیست و هشتمین دوره بازیهای المپیک ۲۰۰۴ آتن و نتایج به دست آمده توسط ورزشکاران ایرانی، که انتظارات را آن چنانکه که باید برآورده نکرد، بازار منتقدان همچنان گرم است .