مقررات عمومی ژیمناستیک

مقررات عمومی ژیمناستیک

● نحوه لباس پوشیدن شرکت کنندگان در مسابقات:

هر تیم که مایل به شرکت در مسابقات باشد باید تمام شرکت کنندگان آن با لباس متحدالشکل و یک رنگ در مسابقات حاضر شوند. در پارالل، بارفیکس، خرک حلقه و دار حلقه ژیمناستها باید با شلوار بلند با جوراب و کفش ژیمناستیک یا بدون کفش رقابت نمایند. در حرکات زمینی و پرش خرک ژیمناست می تواند از لباس فوق و یا در صورت تمایل با شورت همراه با جوراب و کفش و یا با پای برهنه در مسابقات شرکت نماید. لکن باید رنگ پیراهن آنها همرنگ باشد ضمناً پوشیدن زیر پیراهن رکابی در تمام مراحل اجباری می باشد عدم توجه به مطلب فوق موجب می شود تا هر شرکت کننده بدون اخطار قبلی امتیاز از دست بدهد یک تیم ژیمناستیک شامل شش نفر می باشد که بهترین امتیاز ۵ نفر اول بر روی هر اسباب در جمع نمره ها منظور می گردد.

در ژیمناستیک دو نوع برنامه ارایه می گردد:

الف ) برنامه اجباری

١) برنامه اجباری برنامه ای است که به وسیله مسؤولین مربوطه تنظیم شده و معمولاً یک سال قبل از مسابقات به ژیمناست ابلاغ می گردد و هر ژیمناست باید آن را طبق مقررات تعیین شده اجرا نماید. در غیر این صورت امتیازی از شرکت کننده به عنوان جریمه کسر خواهد شد. انجام و ارایه برنامه اجباری بر طبق فرم داده شده تا ۸/۹ امتیاز در بر خواهد داشت و ۲/۰ امتیاز باقیمانده تا ۱۰ امتیاز جهت پاداش در گرفته شده است که به ذوق و مهارت در انجام حرکات تعلق می گیرد.

تبصره: چنانچه به خاطر افت در یک حرکت، برنامه قطع شود نمی توان آن حرکت را تکرار نمود. لیکن می توان ادامه آن را با حداکثر ۳۰ ثانیه استراحت انجام داد.

ب) برنامه اختیاری

٢) برنامه اختیاری برنامه ای است که ژیمناست شخصاً و یا با کمک مربی مربوطه تنظیم نموده و در مسابقات آن را ارایه می دهد.

ج) ژوری و تشکیلات آن:

کلیه مسابقات رسمی ژیمناستیک آقایان به وسیله دو هیأت داوران الف و ب و رئیس هر اسباب ارزیابی می شود.

١) هیأت داوران الف شامل دو داور میباشدکه آنها نیازهای ضروری، مشکلی برنامه و ترکیب آن را ارزیابی می کنند.

٢) هیأت داوران ب شامل شش داور می باشد که آنها اجرای برنامه ها را بر اساس اصول فنی و زیبایی ارزیابی می کنند.

٣) رئیس هر وسیله که توسط کمیته فنی انتخاب می شود علاوه بر انجام کارهای دیگر به کار هیأت داوران الف و ب نظارت می کند.

نحوه استقرار داوران جهت ارزیابی برنامه روی هر وسیله به ترتیب زیر است:

داور ب٢ داور ب٣ داور ب ٤ داور ب ۵

وســیــــلــه داور ب ١داور الف ٢داور الف ١رئیس داور ب ٦

● حقوق و وظایف ژیمناستها

از ژیمناستها خواسته می شود که خود را با محتوای قوانین امتیاز گذاری آشنا کرده و تمامی مقرراتی که ضامن برگزاری منظم مسابقات می باشد را بدانند. در هنگام مسابقه لباس مناسب بپوشند؛ شماره تعیین شده از طرف مسؤولین مسابقات را به پیراهن خود نصب کنند؛ برای جلوگیری از وقوع حادثه و به منظور اطمینان خاطر ژیمناست شرکت کننده در رقابتها یک مربی مجاز به ایستادن در نزدیکی وسایل زیر می باشد بارفیکس، دار حلقه، پارالل و پرش خرک. لیکن اجازه کمک به ژیمناست را ندارد در غیر این صورت موجب کسر جریمه تا ۴/۰ امتیاز خواهد شد در حین انجام برنامه هیچیک از اعضای تیم اجازه ندارند با ژیمناست مسابقه دهنده، صحبت نمایند.

http://sciency.blogfa.com/