انواع فیبرهای عضلانی و نوع تمرین

چگونگی سازگاری عضلات اسکلتی با محرک‌های تکراری، بستگی بسیار زیادی به‌ویژگی‌های وراثتی آن عضلات دارد. مخصوصاً انواع فیبرها که عضلات اختصاصی را تشکیل می‌دهند و به مقدار خیلی زیادی به‌وسیله روشی که ورزشکاران می‌توانند خودشان را با برنامه‌های تمرینی سازگار نمایند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.