قوانین در والیبال

قوانین در والیبال

● قسمت اول

۱- والیبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسی، توسط شخصی به نام ویلیام مورگان آمریکایی ابداع شد.

۲- نام والیبال در ابتدا مین تونت بوده است.

۳- والیبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانین خاصی نداشته است.

٤- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

● قسمت دوم

۱- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.

۲- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۳- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

٤- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

● قسمت سوم

کاپیتان یک تیم والیبال در دو بخش کاپیتان تیم و کاپیتان بازی فعالیت دارد. فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلف است.

دریافت كارت زرد مساوی است با از دست دادن یک امتیاز و سرویس دریافت كارت قرمز باعث اخراج فرد می شود و امتیاز سرویس را از دست نمی دهد. دریافت كارت زرد و قرمز باعث اخراج فرد از جریان بازی و سالن می شود. یک بازی شامل ٥ گیم است و هر گیم ۲٥ امتیازی، گیم پنجم ۱٥ امتیازی است و هر تیم که سه گیم را ببَرد، برنده نهایی است.

در هر گیم دو تایم اوت و ۶ تعویض وجود دارد.

● قسمت چهارم

۱- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:

۱) استفاده از وسایل الكترونیک

۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۲- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۳- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

٤- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.

٥- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۶- وقفه های قانونی، تایم اوت و تعویض است.

● قسمت پنجم

۱- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۲- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۳- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.

٤- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

٥- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.

● قسمت ششم

۱- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

۲- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

۳- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

٤- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

٥- لیبرو بازیکن دفاعی است و حق سرویس، آبشار، حمله و دفاع ندارد.

۶- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

۷- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

● قسمت هفتم

۱- قوانین در والیبال شامل ۲۸ مورد می باشد.

۲- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.

۳- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

٤- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

٥- استتار:

پوشاندن بازیکن سرویس زننده و توپ تا هنگام ورود به زمین حریف توسط دیگر بازیکنان را استتار گویند.

۶- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۷- خطاهای سرویس:

۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.

۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.

۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.

٤) با دو دست یا سر و پا بزند.

٥) رعایت نكردن چرخش.

۶) رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.

استاد: نعمتی