مسیری آشنا برای «پژا» و یارانش ـ چشم انداز تازه برای آسمان خراش صرب

استویاكوویچ صربستانی تبار هنوز دوست دارد از تیم بسكتبال ساكرامنتو كینگز آمریكا برود، اما تا آن زمان او راضی و خوشحال است كه به این تیم بازگشته است!تابستان امسال او هم پدر شد، هم در ارتش یونان خدمت كرد و هم با درخواست جدایی از ساكرامنتو هم تیمی هایش را شگفت زده كرد.