تغییرات قریب الوقوع در برخی فدراسیون های ورزشی

آنگونه که از شواهد پیداست ، در پایان انتخابات کمیته ملی المپیک شاهد برخی تغییرات در سطح روسای فدراسیون های ورزشی خواهیم بود.