از ورزش در زندان ها به عنوان ابزاری برای درمان استفاده می شود

مدیرکل تربیتی و آموزشی سازمان زندان های کشور گفت : ورزش در زندانهای کشور به عنوان ابزاری برای درمان مددجویان مورد استفاده قرار می گیرد.