قوانین فوتبال، تعداد بازیکنان

مربی می تواند در جریان بازی تعلیمات فنی را از منطقه فنی به بازیكنان خود منتقل كند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد.