قوانین بازی فوتبال

به طور کلی قوانین و مقررات بین المللی مسابقات و بازی های فوتبال به ۱۷ گروه تقسیم بندی شده که هریک از آنها نیز دارای بخش های مختلفی میباشد.