محبوبیت با شماره پای ۴۵

بعید است كسی بهتر از هوشنگ نصیرزاده بتواند عادل فردوسی پور را توصیف كند.