زبانه آتش ایران دردوحه

حضور در جام جهانی برای هر کشوری آرزویی بزرگ به شمار می آید. هدفی که بسهولت میسر نمی شود.