لیگ حرفه ای ، رفتار غیرحرفه ای

سرالف رمزی تئوریسین و مغز متفکر فوتبال بریتانیا همیشه می گفت لیگ ، آیینه تمام نمای فوتبال هر کشوری است.