منابع

کاشفی. محمدرضا. نگاهی قرآنی به دوست و دشمن . تهران . کانون اندیشه جوان، کاظمی.محسن.‌آیین دوستیابی . قم . موسسه فرهنگی سماء، مدرسی. سید هادی .دوستی و دوستان. ‌ترجمه حمیدرضا شیخی وحمید رضا آژیر. مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلا‌می آستان قدس رضوی، قائمی. ‌علی . خانواده ومسائل نوجوان و جوان، قم .‌انتشارات شفق.

عفرشاد امیری نژاد