توسعه پایدار گردشگری مفاهیم و اصول

برنامه ریزی گردشگری یکی از جنبه های مهم در چارچوب برنامه ریزی های منطقه ای بوده که در عصر جدید مورد توجه اساسی مدیران و مسئولان دولتی قرار گرفته است

برنامه‌ریزی گردشگری یکی از جنبه های مهم در چارچوب برنامه ریزی های منطقه ای بوده که در عصر جدید مورد توجه اساسی مدیران و مسئولان دولتی قرار گرفته است. افزایش فعالیت های گردشگری خود در خیلی از موارد باعث بروز عوارض عدیده زیست محیطی می‌گردد و این نیز خود دلیل شکننده بودن درآمدهای گردشگری در طول زمان میشود.

برای پایدار نمودن درآمدهای گردشگری بایستی در حفظ خصوصیات زیست محیطی،اجتماعی و فرهنگی حراست نمودبرای نیل به چنین اهدافی است که گردشگری پایدار نمود پیدا میکند گردشگری پایدار بدلیل مفهومی و عملکردی دارای مسائل پیچیده و متعددی بوده که نیاز به بررسی و مطالعات دقیق میباشد.

بدلیل نو بودن موضوع گردشگری پایدار در کشور نیاز به مطالب و منابع علمی متقن احساس میگردد.

عنوان فایل
توسعه پایدار گردشگری مفاهیم و اصول application/pdf
Tourism.pdf
2,010 KB
دانلود

غلامرضا خوشزاد