گردش در غارهای ایران

رکوردهای ایران به خاطر نبودن یک سازمان رسمی در زمینه پژوهش و گردآوری فرهنگ غارهای ایران، همچنین عدم آموزش غارنوردان در زمینه مسائل علمی و اصولی درباره غارها نمی توان آمار و اطلاعات دقیقی در این باره به دست آورد.اما آنچه چنگیز شفیعی در کتاب غارهای ایران گردآوری کرده نزدیک به هزار است.