زلزله مخرب سال ۱۳۰۹ سلماس

زلزله‌ای که بزرگی‌آنرا ۵/۵ = M درجه برآورد کرده‌اند سلماس را در ساعت ۱۰ صبح تکان داده و باعث خرابی چند دکان و خانه شده تقریباً پانزده نفر تلف شدند و قسمتی از اهالی شهر را تخلیه کردند . روستاهای هفتوان ، کوچه میش ، و کلشان تخریب شدند در هفت وان ، چند خانه به کلی فرو ریخته و یک زن با یک کودک زیر آوار ماندند در کوچه‌میش و کلشان تقریباً تمام خانه ها تخریب و در هر کدام یک نفر کشته شدند.