بزهكاری جوانان و نوجوانان

بزه , اولین پدیده ای بود كه با تجمع افراد به دور یكدیگر و شكل گرفتن جامعه , تظاهر پیدار كرد, زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات و مقرراتی پدید آمد تا قدری آزادی افراد را به سود جامعه مقید گرداند

بزه‌، اولین‌ پدیده‌ای‌ بود كه‌ با تجمع‌ افراد به‌ دور یكدیگر و شكل‌ گرفتن‌ جامعه‌، تظاهر پیدار كرد، زیرا گردهم‌ آمدن‌ افراد موجب‌ سرپیچی‌ از برخوردهای‌ گوناگونی‌ بین‌ آنها گردید و به‌ همین‌ دلیل‌ دستورات‌ و مقرراتی‌ پدید آمد تا قدری‌ آزادی‌ افراد را به‌ سود جامعه‌ مقید گرداند و حدود هر یك‌ از افراد جامعه‌ مشخص‌ گردد بررسی‌های‌ جرم‌ شناسی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ هر معلولی‌، علتی‌ داردو هیچ‌ چیز بر خودی‌ خود به‌ وجود نمی‌آید بنابراین‌ هر جرمی‌ هم‌ دارای‌ علل‌ سازنده‌ای‌ است‌ كه‌ بر روی‌ فرد اثر می‌گذارد و او را بسوی‌ ناسازگاری‌ و نابهنجاری‌ سوق‌ می‌دهد.

بزهكاری‌ اصولاً از مجموعه‌ای‌ از جرائمی‌ به‌ وجود می‌آید كه‌ در یك‌ زمان‌ و مكان‌ معین‌ به‌ رقوع‌ می‌پیوندد و به‌ همین‌ جهت‌ زمانی‌ كه‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند، در حقیقت‌ كلیه‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ فرهنگی‌، بهداشتی‌، سیاسی‌، مذهبی‌، خانوادگی‌ و... یك‌ جامعه‌ عمیقاً مورد مطالعه‌ واقع‌ می‌شوند در وحله‌ اول‌ بزهكاران‌ از جهات‌ مختلف‌، سن‌، میزان‌ تحصیلات‌، جرم‌، مشكلات‌ خانوادگی‌ و... تقسیم‌ بندی‌ می‌شوند و بدنبال‌ آن‌ علل‌ و عوامل‌ مؤثر بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ و پیشگیری‌ از این‌ عامل‌ را اشاره‌ خواهم‌ كرد.

۱ ـ مجموعه‌ افراد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ گروه‌ سنی‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ در ۳ طبقه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ قرار گرفته‌اند:

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ گروه‌ سنی‌)

سن‌ فراوانی‌ درصد

۱۷ ـ ۱۵ ۱۰ ۴۰/۱۵

۲۰ ـ ۱۸ ۳۵ ۸۰/۵۳

۲۳ ـ ۲۱ ۲۰ ۸۰/۳۰

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

براساس‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از این‌ بررسی‌هایی‌ كه‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. سن‌ نوجوانی‌ یعنی‌ ۲۰ ـ ۱۸ سالگی‌ بیشترین‌ رقم‌ بزهكاری‌ با (۸/۵۳ درصد) را داشته‌ است‌. بزهكاریها در نوجوانان‌ از این‌ جهت‌ چشمگیر است‌ كه‌ آنان‌ نیروی‌ فوق‌ العاده‌ای‌ دارند و می‌توانند مشكلی‌ جدی‌ برای‌ خانواده‌ و اجتماع‌ خود ایجاد كنند.

۲ ـ مجموع‌ افراد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ سطح‌ تحصیلات‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ در ۴ طبقه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ تقسیم‌ شده‌اند:

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ سطح‌ سواد)

تحصیلات‌ فراوانی‌ درصد

بیسواد ۱۶ ۶۰/۲۴

ابتدایی‌ ۲۱ ۳۰/۳۲

راهنمایی‌ ۲۰ ۸۰/۳۰

متوسطه‌ ۸ ۳۰/۱۲

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

همانطوری‌ كه‌ جدول‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ از مجموع‌ افراد مورد بررسی‌، بیشترین‌ فراوانی‌ مربوط‌ به‌ افرادی‌ است‌ كه‌ دارای‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌ (با ۳۰/۳۲ درصد) و كمترین‌ فراوانی‌ نیز به‌ افراد با سطح‌ تحصیلات‌ متوسطه‌ (با ۳۰/۱۲ درصد) تعلق‌ دارد. به‌ عبارت‌ دیگر با افزایش‌ سطح‌ تحصیلات‌ از تعداد اینها كاسته‌ شده‌ و در مواقع‌ اغلب‌ آنان‌ را مددجویان‌ كم‌ سواد تشكیل‌ می‌دهند.

۳ ـ مجموع‌ افراد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ جرم‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ در ۴ طبقه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ تقسیم‌ شده‌اند.

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ نوع‌ جرم‌)

جرم‌ فراوانی‌ درصد

سرقت‌ ۲۸ ۰۷/۴۳

ایراد ضرب‌ ۱۹ ۲۵/۲۹

اعتیاد ۱۵ ۰۷/۲۳

قتل‌ ۳ ۶۱/۴

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

همانطوری‌ كه‌ جدول‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ از مجموع‌ افراد مورد بررسی‌، بیشترین‌ فراوانی‌ مربوط‌ به‌ جرایم‌ سرقت‌ (با ۰۷/۴۳ درصد) و كمترین‌ فراوانی‌ نیز مربوط‌ به‌ جرایم‌ قتل‌ (با ۶۱/۴ درصد) می‌باشند. بقیه‌ افراد بزه‌ اعتیاد و مواد مخدر و ایراد ضرب‌ و جرح‌ ذكر كرده‌اند.

۴ ـ مجموع‌ افراد مورد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ تعداد خانوار در ۴ طبقه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ تقسیم‌ شده‌اند.

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ تعداد خانوار)

تعداد خانوار فراوانی‌ درصد

۵ ـ ۲ ۱۰ ۴۰/۱۰

۹ ـ ۶ ۳۲ ۲۳/۴۹

۱۳ ـ ۱۰ ۲۱ ۳۰/۳۲

۱۷ ـ ۱۴ ۲ ۰۷/۳

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

همانطوری‌ كه‌ جدول‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد بیشترین‌ فراوانی‌ مربوط‌ به‌ افرادی‌ هستند كه‌ تعداد خانوار آنان‌ از ۶ تا ۹ نفر باشند. در واقع‌، این‌ نشان‌ دهنده‌ اینست‌ كه‌ خانواده‌ پرجمعیت‌ بیشتر مرتكب‌ جرم‌ می‌شوند شاید علتش‌ نیز این‌ است‌ كه‌ بخاطر پرجمعیت‌ بودن‌ خانواده‌، والدین‌ نمی‌تواند به‌ فرزندانشان‌ از نظر عاطفی‌ رسیدگی‌ نمایند.

۵ ـ مجموعه‌ افراد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ مدت‌ تحمل‌ كیفری‌ در ۴ طبقه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ تقسیم‌ شده‌اند.

(توزیع‌ فراوانی‌ افرا بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ مدت‌ تحمل‌ كیفری‌)

مدت‌ تحمل‌ كیفری‌ به‌ ماه‌ فراوانی‌ درصد

۶ ـ ۱ ۳۷ ۹۲/۵۶

۱۲ ـ ۷ ۱۶ ۶۱/۲۴

۱۸ ـ ۱۳ ۷ ۷۷/۱۰

۲۴ ـ ۱۹ ۵ ۷۰/۷

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

با توجه‌ به‌ جدول‌ فوق‌ ملاحظه‌ می‌شود كه‌ اكثر افراد بررسی‌ شده‌، مدت‌ تحمل‌ كیفری‌ كوتاهی‌ داشته‌ یعنی‌ از بین‌ ۶۵ نفر افراد بررسی‌ شده‌ ۳۷ نفر آنان‌ (با ۹۲/۵۶ درصد) تحمل‌ حبس‌ تا ۶ ماه‌ می‌باشد در واقع‌ این‌ نشان‌ دهنده‌ اینست‌ كه‌ هر چه‌ بر میزان‌ تحمل‌ كیفری‌ افزوده‌ می‌گردد از تعداد آنان‌ كاسته‌ می‌شود.

۶ ـ مجموع‌ افراد بررسی‌ شده‌ از لحاظ‌ سابقه‌ كیفری‌ در ۴ طبقه‌ بشرح‌ ذیل‌ تقسیم‌ شده‌اند.

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ سابقه‌ كیفری‌)

سابقه‌ كیفری‌ فراوانی‌ درصد

۱ ۴۵ ۲۵/۶۹

۲ ۱۵ ۰۷/۲۳

۳ ۲ ۰۷/۳

۴ ۳ ۶۱/۴

جمع‌ ۶۵ ۱۰۰

همانطوری‌ كه‌ جدول‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد از بین‌ افراد بررسی‌ شده‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ افراد با سابقه‌ به‌ مراتب‌ كمتر از افراد بدون‌ سابقه‌ است‌ از بین‌ ۶۵ مورد بررسی‌ شده‌ ۴۵ مورد آنان‌ یعنی‌ (۲۵/۶۹ درصد) دارای‌ یكبار سابقه‌ هستند بقیه‌ افراد بررسی‌ شده‌ دارای‌ ۲ بار یا بیشتر سابقه‌ دارند.

۷ ـ جدول‌ زیر وضعیت‌ خانوادگی‌ بزهكاران‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ را نشان‌ می‌دهد.

(توزیع‌ فراوانی‌ افراد بررسی‌ شده‌ بر حسب‌ مشكل‌ خانوادگی‌)

مشكل‌ خانوادگی‌ فراوانی‌ درصد

فوت‌ والدین‌ ۱۵ ۰۷/۲۳

طلاق‌ ۱۰ ۳۸/۱۵

ازداوج‌ مجدد ۱۱ ۹۲/۱۶

اعتیاد والدین‌ ۱۵ ۰۷/۲۳

ناسازگاری‌ والدین‌ ۳۵ ۱۵/۵۳

عدم‌ محبت‌ ۲۵ ۴۷/۳۸

از اطلاعات‌ فوق‌ می‌توان‌ استنتاج‌ نمود ه‌ خانواده‌ بزهكاران‌ دچار نوعی‌ اختلال‌ و اشكال‌ است‌. ۱۵/۵۳ درصد ناسازگاری‌ در خانواده‌هایی‌ كه‌ پدر و مادر زنده‌ بود و با هم‌ بوده‌اند نمایانگر ارتباط‌ نادرست‌ خانوادگی‌ است‌ كه‌ می‌تواند باعث‌ اقدام‌ به‌ بزه‌ در نوجوانان‌ گردد. و ۴۷/۳۸ درصد آنان‌ از محبت‌ لازم‌ كه‌ اعضاء خانواده‌ را بیكدیگر نزدیك‌ می‌كند محروم‌ بوده‌اند. بطور كلی‌ می‌توان‌ چنین‌ استنتاج‌ كرد كه‌ روابط‌ خانوادگی‌ در این‌ بزهكاران‌ مطلوب‌ نبوده‌ و اشكالات‌ مختلف‌ خانوادگی‌ وجود داشته‌ است‌.

بررسی‌ انجام‌ شده‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ اردبیل‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در بزهكاری‌ نوجوانان‌ روابط‌ و اشكالات‌ خانوادگی‌ وجود داشته‌ و بصورت‌ زیر بوده‌ است‌.

۱ ـ نداشتن‌ سرپرست‌ و جدا بودن‌ پدر و مادر از یكدیگر

۲ ـ ناهنجاریهای‌ خانوادگی‌ و وجود اختلاف‌ بین‌ پدر و مادر

۳ ـ عدم‌ توجه‌ به‌ تربیت‌ فرزندان‌ و فقدان‌ راهنمایی‌ لازم‌ به‌ آن‌

۴ ـ سخت‌گیری‌ پدر و مادر و بدرفتاری‌ آنان‌ با فرزندان‌ خود

۵ ـ ظلم‌ و ستم‌ نا پدری‌ یا نامادری‌

گلوك‌ها در مقایسه‌ بین‌، ۵۰۰ جفت‌ پسر بزهكار یا غیر بزهكار به‌ این‌ نتیجه‌ رسید كه‌ ۶۰% از بزهكاران‌ در مقابل‌ ۳۴% و غیر بزهكاران‌ از خانواده‌هایی‌ هستند كه‌ از یكدیگر جدا شده‌، طلاق‌ گرفته‌، یكی‌ از اعضاء فوت‌ شده‌، یا غیبت‌ طولانی‌ از خانه‌ داشته‌اند.

بولبی‌ اطلاعات‌ حاصله‌ از بسیاری‌ از كشورها در مورد خانواده‌های‌ از هم‌ پاشیده‌ را مورد مطالعه‌ قرار داد و نتیجه‌ گرفت‌ كه‌ از دست‌ دادن‌ مادر در اوائل‌ كودكی‌ بیش‌ از دست‌ دادن‌ پدر زیان‌ بار است‌.

شورای تحقیقات اداره كل

تهیه و تنظیم: بهرام پیراسته

منابع‌ :

۱ ـ آسیب‌ شناسی‌ اجتماعی‌، هدایت‌ا... ستوده‌

۲ ـ بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌، دكتر هوشنگ‌ شامبیاتی‌

۳ ـ روان‌ شناسی‌ اجتماعی‌، دكتر یوسف‌ كریمی‌

۴ ـ روان‌ شناسی‌ نوجوانان‌، دكتر اسماعیل‌ بیابانگرد

۵ ـ روان‌ شناسی‌ نوجوانان‌ و جوانان‌

۶ ـ مبانی‌ جامعه‌ شناسی‌، ترجمه‌ منوچهر صبوری‌

۷ ـ مجرم‌ كیست‌ و جرم‌ شناسی‌ چیست‌؟ تألیف‌ دكتر تاج‌ زمان‌ دانش‌


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.