عوامل موثر در ارتكاب جرم

شرایطی كه قبل از انجام جرم وجود داشته اند، از قبیل: مجرم چه احساسی داشته، چه افكاری در سر او بوده و جرم او تا چه اندازه خطرناك است و با چه سهولت مرتكب آن می شود، مهم است و برای درك رفتار مجرمانه باید مورد توجه قرار گیرند.