زنجیر نحس 13 بریتانیا

چالشی بزرگ برای اصلاح ساختارهای موریانه خورده قدیمی آغاز شده است