جان دانش آموزان در تهدید تصادفات

با شروع به كار مدارس حدود ۲۰ درصد به تعداد سفرهای روزانه در شهرهای كشور افزوده می شود.