فرهنگ و توسعه

توسعه یک فرایند همه جانبه است که محدود به بخش خاصی از زندگی ما نیست بلکه تمامی ابعاد زندگی ما را در بر می گیرد و کمک می کند جهت حرکت در مسیر زندگی بهتر با رفاه بیشتر,فرهنگ نیز تمامی جنبه های زندگی آدمی را شامل می شود

توسعه یک فرایند همه جانبه است که محدود به بخش خاصی از زندگی ما نیست بلکه تمامی ابعاد زندگی ما را در بر می گیرد و کمک می کند جهت حرکت در مسیر زندگی بهتر با رفاه بیشتر،فرهنگ نیز تمامی جنبه های زندگی آدمی را شامل می شود و تاثیر آن را در جای جای زندگی روزمره انسانها قابل مشاهده است باید گفت توسعه محصول یک زنجیره پیوسته از حلقه هایی می باشد که این حلقه ها شامل عوامل اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و... می باشدو جدا نمودن هر حلقه ازاین زنجیره به معنای پایان راه توسعه می باشد. فرهنگ یکی از عوامل اصلی در فرایند توسعه می باشد زیرا فرهنگ در تمامی جنبه های زندگی انسان حضور دارد. در این مقاله سعی گردیده تا ضمن ارائه تعاریف مختلف از فرهنگ و توسعه به تبیین جایگاه فرهنگ در توسعه پرداخت تا از این طریق بتوان به جایگاه مهم فرهنگ در توسعه دست یافت و همچنین در جهت رفع موانع موجود فرهنگی بر سر راه توسعه قدم برداشت .

عنوان فایل
فرهنگ و توسعه application/msword
1f7ec656e8152cfeb9aac84ca2ccc705.doc
82 KB
دانلود

حمید نخعی