قهوه‌خانه‌های لندن

اغلب شرقی‌ها و به‌ویژه مسلمانان از تأثیر فرهنگ آنها بر تمدن غرب ناآگاه‌ هستند. در حالی که به‌عنوان نمونه گشایش قهوه‌خانه‌ها در دورهٔ عثمانی در غرب تأثیرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عجیب و غریبی بر این ممالک و چنان‌که اشاره می‌رود امپراتوری انگلیس به‌جا گذاشت.