خنده برای هر درد

هاه.هاه.هاه. هو.هو.هو.هـ.ِ.هـ.ِهـِ اینها روش هایی هستند كه بواسطه آن انگلیسی زبانها صدای خنده را بر روی كاغذ می آورند. اما به واقع این اصوات در زبان شما چگونه نوشته می شوند؟ اینكه ما چگونه صدای خنده را بنویسیم زیاد مهم نیست. مهم آن است كه بدانیم خنده امری عادی و مشترك در میان همه افراد كره زمین است.