۱۱ مرداد

برابر با اول اگوست 216 پیش از میلاد _رومیها در منطقه «كانائه Cannae» در ایتالیا از هانیبال Hannibal سردار كارتاژ] شكست سختی خوردند.