آشنایی با انجمن حسابداران خبره ایران

انجمن حسابداران خبره ایران اولین انجمن حسابداری غیردولتی در ایران می باشد. این انجمن در سال ۱۳۵۱ با هدف ارتقاء حرفه حسابداری در ایران تشكیل شد و فعالیتهای خود را بطور منسجم تاكنون ادامه داده است.