بررسی تطبیقی مالكیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد كه زاییده فكر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست.