اقسام حد زنا

مساله جنسیت زن و مرد را وقتی با اقسام حد زنامواد ۸۲ ۹۷ قانون مجازات اسلامی موردبررسی و مقایسه قرار می دهیم نه تنها تبعیضی علیه زنان نیست بلكه در بعضی موارد مجازات حد زنامختص مردان است زنان در آن موارد حكم حدزنای مردان را ندارند

مساله‌ جنسیت‌ زن‌ و مرد را وقتی‌ با اقسام‌ حد زنامواد ۸۲-۹۷ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ موردبررسی‌ و مقایسه‌ قرار می‌دهیم‌ نه‌ تنها تبعیضی‌ علیه‌زنان‌ نیست‌ بلكه‌ در بعضی‌ موارد مجازات‌ حد زنامختص‌ مردان‌ است‌ زنان‌ در آن‌ موارد حكم‌ حدزنای‌ مردان‌ را ندارند. به‌ طور كلی‌ اقسام‌ حد زناعبارتست‌ از اعدام‌ و تازیانه‌ و تراشیدن‌ موی‌ سر وتبعید كه‌ دو مجازات‌ اخیر خاص‌ مردان‌ است‌.ماده‌ ۸۷ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ می‌گوید: «مردمتاهلی‌ كه‌ قبل‌ از مباشرت‌ مرتكب‌ زنا شود به‌ حدجلد (تازیانه‌) و تراشیدن‌ سر و تبعید به‌ مدت‌ یك‌سال‌ محكوم‌ خواهد شد». این‌ حد زنا در موردزنان‌ نیست‌ و در نتیجه‌ تبعیضی‌ علیه‌ آنها نیست‌ درنتیجه‌ دو دسته‌ دیگر مجازات‌ زنا یعنی‌ اعدام‌ وتازیانه‌ را به‌ لحاظ مقایسه‌ بین‌ جنسیت‌ زن‌ و مرد وادله‌ اثبات‌ آن‌ پی‌ می‌گیریم‌.

● اعدام‌ و شلاق‌ زناكار

ماده‌ ۸۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ می‌گوید:«حد زنا در موارد ذیل‌ قتل‌ است‌ و فرقی‌ بین‌جوان‌ و غیر جوان‌ و محض‌ و غیر محض‌ نیست‌».

الف‌) زنا با محارم‌ نسبی‌

ب‌) زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زانی‌ است‌.چنانچه‌ مردی‌ خواه‌ متاهل‌ باشد یا مجرد با یكی‌ اززن‌های‌ محارم‌ خود مانند مادر، زن‌ پدر، خواهر،دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه‌ یا خاله‌ زناكند بنا به‌ نظر جمع‌ زیادی‌ از فقها محكوم‌ به‌ اعدام‌است‌ و در این‌ فرض‌ اگر زن‌ به‌ انجام‌ عمل‌ زناراضی‌ باشد مجازات‌ اعدام‌ نسبت‌ به‌ او نیز جاری‌است‌.

ج‌)زنانی‌ غیر مسلمان‌ با زن‌ مسلمان‌ كه‌ موجب‌قتل‌ زانی‌ است‌.

د) زنای‌ به‌ عنف‌ و اكراه‌ كه‌ موجب‌ قتل‌ زانی‌اكراه‌ كننده‌ است‌.

در این‌ دو مورد نیز نه‌ تنها تبعیضی‌ علیه‌ زنان‌نیست‌ بلكه‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ مرد سختگیری‌ بیشتری‌روا داشته‌ شده‌ است‌ تا از قدرت‌ خود سواستفاده‌نكنند.

نتیجه‌ آنكه‌ در مورد اعدام‌ زناكار هیچ‌ گونه‌تبعیض‌ علیه‌ جنس‌ زن‌ نسبت‌ به‌ مرد وجود ندارد.مورد دیگر اعدام‌ زناكار فرضی‌ است‌ كه‌ مرد یا زن‌زناكار بالغ‌ و عاقل‌ و آزاد گرچه‌ همسر نداشته‌ باشدو به‌ اختیار خود زناكرده‌ باشد و تا سه‌ مرتبه‌ كیفریكصد ضربه‌ شلاق‌ حد را خورده‌ باشد، كیفر او درمرتبه‌ چهارم‌، اعدام‌ است‌ (ماده‌ ۹۰ ق‌.م‌.ا) دراین‌ مورد نیز هیچ‌ تبعیضی‌ علیه‌ زنان‌ نیست‌ بلكه‌كاملا تشابه‌ و تساوی‌ نیز رعایت‌ شده‌ است‌.

همچنین‌ زنای‌ مرد محض‌ (مردی‌ كه‌ دارای‌همسر دائمی‌ است‌ و با او در حالی‌ كه‌ عاقل‌ بوده‌مباشرت‌ جنسی‌ داشته‌ و هر وقت‌ نیز بخواهدمی‌تواند با او مباشرت‌ كند) و زن‌ محصنه‌ (زن‌شوهردار) موجب‌ رجم‌ و سنگساری‌ آنان‌ است‌ دراین‌ حكم‌ كه‌ نقش‌ بازدارنده‌ای‌ دارد هیچ‌ فرقی‌بین‌ زن‌ و مرد نیست‌ و از این‌ جهت‌ تبعیضی‌ علیه‌جنس‌ زن‌ نیست‌.

اما مجازات‌ شلاق‌ متوجه‌ زن‌ و مرد زناكاری‌است‌ كه‌ دارای‌ همسر با شرایط احصان‌ نباشند و به‌اختیار خود زنا كرده‌ باشند. (م‌ ۸۸. ق‌. م‌. ا) و این‌مجازات‌ تا سه‌ مرتبه‌ قابل‌ تكرار است‌ ولی‌ در مرتبه‌چهارم‌ مرتكب‌ زنا محكوم‌ به‌ اعدام‌ است‌ در این‌مجازات‌ نیز هیچ‌ تفاوت‌ و تبعیضی‌ بین‌ جنسیت‌ زن‌و مرد نیست‌، در نتیجه‌ بند «ز» ماده‌ ۲ كنوانسیون‌محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ با مجازات‌ حدزنا تعارض‌ ندارد.

● چگونگی‌ اجرای‌ حد زنا

در كیفیت‌ و چگونگی‌ اجرای‌ حد زنا برزن‌ یامرد زناكار هیچ‌ تبعیضی‌ علیه‌ زنان‌ روا داشته‌ نشده‌است‌. بلكه‌ تمام‌ تفاوتها به‌ فیزیك‌ زن‌ و مرد در دونوع‌ ساختار وجودی‌ برمی‌گردد كه‌ نادیده‌انگاشتن‌ این‌ تفاوت‌ روحی‌ و جسمی‌ زن‌ و مردچشم‌پوشی‌ بر واقعیتهای‌ موجود نظام‌ هستی‌است‌. حد زنا بر مرد زناكار غیرمحض‌ در حالی‌جاری‌ می‌شود كه‌ ایستاده‌ باشد و اگر او را برهنه‌یافته‌اند جز عورت‌، بقیه‌ بدن‌ او برهنه‌ باشد و اگر بالباس‌ یافته‌اند بنابر احتیاط به‌ هر صورت‌ كه‌ او رایافته‌اند حد به‌ همان‌ شكل‌ بر او جاری‌ می‌شود وضربات‌ شلاق‌ نباید بر سر و صورت‌ وعورت‌ او واردشود ولی‌ حد زنا بر زن‌ زناكار غیرمحض‌ در این‌حالت‌ جاری‌ می‌شود كه‌ زن‌ نشسته‌ باشد و بدن‌ اوبا لباس‌ و مانند آن‌ پوشیده‌ باشد و از شلاق‌ زدن‌ برسر و صورت‌ زن‌ نیز باید خودداری‌ شود. همچنین‌اجرای‌ حد درباره‌ زن‌ باردار و شیرده‌ باید تاموعد مقتض‌ به‌ تاخیر افتد (م‌ .۹۲. ق‌.م‌)

در مورد حد سنگسار برای‌ مرد و زن‌ زناكاری‌كه‌ حریم‌ الهی‌ و انسانی‌ را نقض‌ كردند مرد محض‌تا كمر و زن‌ محصنه‌ را تا نزدیكی‌ سینه‌ در گودالی‌دفن‌ می‌كنند (م‌ ۱۰۲ ق‌. م‌. ا) و طبق‌ شرایط حدرجم‌ زناكاران‌ سنگسار می‌شوند.

این‌گونه‌ تفاوتهای‌ موجود در اجرای‌ حد زنا كه‌در بعضی‌ موارد وضعیت‌ بهتری‌ برای‌ زنان‌ مرتكب‌زنا در اجرای‌ حد ایجاد می‌كند نه‌ تنها تبعیضی‌علیه‌ آنان‌ نیست‌ بلكه‌ به‌ لحاظ فیزیك‌ زنان‌ و مسائل‌اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مرتبط با ساختار وجودی‌ زن‌در جامعه‌ اسلامی‌ رعایت‌ آنها ضروری‌ است‌ و چه‌بسا برابر زن‌ و مرد موجب‌ تشییع‌ فحشا شود.

● نتیجه‌:

با توجه‌ به‌ ادله‌ اثبات‌ زنا (اقرار، بینه‌) و اقسام‌ وكیفیت‌ اجرای‌ حد زنا به‌ این‌ واقعیت‌ می‌رسیم‌ كه‌هیچ‌گونه‌ تبعیضی‌ علیه‌ زنان‌ به‌خاطر جنسیت‌ آنان‌در مورد ادله‌ اثبات‌ زنا و اقسام‌ حد زنا وجودندارد. بلكه‌ تفاوتهای‌ موجود در مسائل‌ مربوط بزه‌زنا مانند تعریف‌ احصان‌ و امثال‌ آن‌ تنها به‌خاطرفیزیك‌ جسمانی‌ و جنبه‌ نفسانی‌ وجود هر یك‌ اززن‌ و مرد است‌ كه‌ عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ دو مهم‌ قائل‌شدن‌ به‌ تشابه‌ غیرمنطقی‌ بین‌ دو وجود زن‌ و مرداست‌.